ข่าวสารทั้งหมด

ทนายความ

อาชีพทนายความ มีหน้าที่ว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญา และดำเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ ลักษณะและหน้าที่ของงานมีดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและดำเนินการ แทนคู่ความทั้งทางอาญาและแพ่ง ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยการศึกษาประมวล กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเทศบัญญัติคำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้วและกฎข้อ-บังคับที่ตราขึ้นไว้ให้คำแนะนำ แก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 2. ทำการแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหา บรรพต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย 3. ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 4. มีบทบาทในการสร้างและรักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม 5. มีบทบาทในการคุ้มครอง...

ตัวแทนชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความชั้น 4  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย จากตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่ ตำบลกุดเรือดำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11...

กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ศรีสมาน ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย...

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29” การสมัคร การยื่นสมัคร : สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ - 21 กันยายน พ.ศ.2561 (ตามวันและเวลาราชการ) ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) วัน-เวลา และสถานที่อบรม : วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5...

สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ”

สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสมบัติ เป็นกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ...

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศ กำหนดการแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 - นักศึกษาเอกสารที่มีปัญหารีบดำเนินการติดต่อสำนักฝึกอบรม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ด่วน !!! ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ ***  

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

การสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” (ส่วนกลาง)

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย...

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ, คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ...