Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือไม่

เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือไม่

583
SHARE

 

คำถาม
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือไม่

คำตอบ
มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 11637 / 2556
เช็คพิพาทไม่ได้มีคำว่ากู้ หรือยืม และอ่านข้อความทั้งหมดก็ไม่มีข้อความใดเลยที่ให้รู้ได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกัน ทั้งสภาพของเช็คก็เป็นการใช้เงินไม่ใช่การกู้หรือยืมเงินเช็คพิพาทจึงไม่ใช่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม และเมื่อจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้และไม่ได้กู้ยืมเงินจากโจทก์จึงไม่มีจำเลยไม่ต้องรับผิดชำระหนี้ตามเช็คพิพาท

สรุปเช็ค พิพาทไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม

@
@
@
มีปัญหาเกี่ยวกับคดีเช็คปรึกษาทนายความโทรปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039

Facebook Comments