Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ คนต่างด้าวเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายไทยได้หรือไม่ ?

คนต่างด้าวเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายไทยได้หรือไม่ ?

742
SHARE

 

คำถาม
คนต่างด้าวเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายไทยได้หรือไม่

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 626/2541
แม้ผู้ร้องจะเป็นบุคคลต่างด้าวแต่ผู้ร้องก็ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 ที่จะจัดการมรดกของผู้ตาย การเป็นบุคคลต่างด้าวหาเป็นอุปสรรคในการจัดการมรดกของผู้ตายแต่อย่างใดไม่ เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ของผู้ตายร่วมกับผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายได้

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความ ปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039
IMG_0548

Facebook Comments