Home บทความและงานวิจัย กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

2928
SHARE

นายกรัฐมนตรีประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

อ่านรายละเอียด กฎกระทรวง : ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Facebook Comments