ข่าวสารทั้งหมด

สำนักงานที่ดินถือเป็นนิติบุคคลหรือไม่ มีสิทธิถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือไม่ (มีฎีกา)

สำนักงานที่ดินถือเป็นนิติบุคคลหรือไม่ มีสิทธิถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือไม่ (มีฎีกา) คําพิพากษาฎีกาที่ 667/2561 สํานักงานที่ดินจังหวัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่อาจถูกฟ้อง เป็นจําเลยได้ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 42/2 บัญญัติ ให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วม ทั้งหมดลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอให้เปิดประชุมต่อคณะกรรมการ และให้ กรรมการจัดให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับคําร้องขอ ถ้ากรรมการมิได้จัดให้มีการประชุม ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวเจ้าของ ร่วมตามจํานวนข้างต้นมีสิทธิจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยให้ แต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม แต่ไม่ได้กําหนดให้ เจ้าของร่วมต้องลงลายมือชื่อแต่งตั้ง ตัวแทนในการร้องขอเปิดประชุม ดังนั้น...

สิทธิอาศัย ตามความหมายของคำพิพากษาศาลฎีกา มีว่าอย่างไร

สิทธิอาศัย ตามความหมายของคำพิพากษาศาลฎีกา มีว่าอย่างไร คําพิพากษาฎีกาที่ 1066 - 1067/2561 สิทธิอาศัยใช้ได้ แต่เรื่องอาศัยโรงเรือนเท่านั้น การทรงสิทธิ์ เหนือพื้นที่ดินของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องเสีย ค่าเช่าจึงไม่ใช่เรื่องอาศัย แต่เป็นการได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นโดยได้รับอนุญาต จะนําเรื่อง การบอก กล่าวล่วงหน้าแก่ผู้อาศัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 1403 วรรคสอง มาใช้แก่กรณีที่ดินหาไม่ได้ ประกอบกับ จําเลยโต้เถียงว่าที่ดินพิพาท ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจําเลยแล้ว แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจําเลย อยู่ในที่ดิน...

เงื่อนไขที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาคดีเบิกความเท็จ มีว่าอย่างไร(มีฏีกา)

เงื่อนไขที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาคดีเบิกความเท็จ มีว่าอย่างไร(มีฏีกา) คําพิพากษาฎีกาที่ 1346/2561 ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คําเบิกความของจําเลยในการพิจารณา คดีต่อศาลเป็นเท็จแต่ไม่เป็นข้อ สําคัญในคดี จําเลยไม่มีความผิดฐาน เบิกความเท็จ หากโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยโจทก์ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ การที่โจทก์ไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์แต่แก้อุทธรณ์ว่าเป็นคําเบิกความเท็จ และเป็นข้อสําคัญในคดี ซึ่งหากศาล อุทธรณ์ภาค 4 เห็นว่าเป็น คําเบิกความเท็จและเป็นข้อสําคัญในคดีแล้วต้องลงโทษจําเลยในความผิดฐาน เบิกความเท็จแล้ว กรณีย่อมเป็นการขอให้ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 เปลี่ยนแปลงผลของคําพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งโจทก์ต้อง กระทําโดยยื่นเป็นคําฟ้องอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่...

สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ จะหมดไปเมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือไม่

สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ จะหมดไปเมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือไม่ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คําพิพากษาฎีกาที่ 2590/2561 บทบัญญัติ มาตรา 1523 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. ให้สามีมีสิทธิเรียก ค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกิน ภริยาไปในทางชู้สาวได้ แม้ภริยาสมัครใจหรือ ยินยอมให้ล่วงเกินไปในทํานองชู้สาว สามีก็มีสิทธิฟ้องเรียก ค่าทดแทน ตามวรรคสองนี้ได้ เพราะการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามวรรคสองนี้เป็นสิทธิ ของสามีโดยเฉพาะ และสิทธิในการฟ้องของสามีย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่มี การล่วงเกินในทางชู้สาวกัน จําเลยที่ 2 มี ความสัมพันธ์กับจําเลยที่...

เตรียมยาเสพติดของกลางมาเพื่อแบ่งจำหน่าย ให้กับผู้ซื้อสองรายในครั้งเดียวกันเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวหรือไม่

เตรียมยาเสพติดของกลางมาเพื่อแบ่งจำหน่าย ให้กับผู้ซื้อสองรายในครั้งเดียวกันเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวหรือไม่ คําพิพากษาฎีกาที่ 655/2561 ขณะส่งมอบเมทแอมเฟตามีน จําเลยเตรียมเมทแอมเฟตามีน แยกมาสําหรับ ป. 10 เม็ด และ สําหรับ ข. 13 เม็ด แล้วแยกกันส่ง มอบให้แต่ละคนตามจํานวนที่ขอซื้อ แสดงถึงเจตนาของจําเลยว่า จําเลย ตั้งใจที่จะจําหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้ ป. แยกต่างหากจากที่ จําหน่ายให้ ข. จึงเป็นการกระทําความผิด ฐานจําหน่ายเมทแอมเฟตามีน...

ผู้เสียหายจงใจไม่มาเบิกความในคดีอาญา มีสิทธิถูกออกหมายจับหรือไม่ (มีฎีกา)

ผู้เสียจงใจไม่มาเบิกความในคดีอาญา มีสิทธิถูกออกหมายจับให้มาเบิกความหรือไม่ (มีฎีกา) หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา226/5,227/1 คําพิพากษาฎีกาที่ 80/2561 แม้ในชั้นพิจารณาโจทก์ไม่ได้ตัวผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยาน คงมีเพียงบันทึกคําให้การของ ผู้เสียหายในชั้นสอบสวน และภาพถ่าย การชี้ที่เกิดเหตุของผู้เสียหาย อันเป็นเพียงพยานบอกเล่า ซึ่งในการ วินิจฉัยพยานบอกเล่าที่จําเลยไม่มีโอกาสถามค้านศาลจะต้องกระทํา ด้วยความระมัดระวังก็ตาม แต่ ปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวน พิจารณาของศาลชั้นต้นว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ผู้เสียหายมา ศาล และเข้าเบิกความเป็นพยานโจทก์ไปได้ประมาณ 10 นาที...

เจ้าหนี้จำนองไม่ได้บังคับคดีภายใน10ปี เสียสิทธิได้รับชำระหนี้แบบเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อนเจ้าหนี้อื่นหรือไม่

เจ้าหนี้จำนองไม่ได้บังคับคดีภายใน10ปี เสียสิทธิได้รับชำระหนี้แบบเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อนเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปพพ.193/27,745, ปวิพ. 271, 285, 287, 290 คําพิพากษาฎีกาที่ 401/2561 แม้ผู้ร้องมิได้ร้องขอให้บังคับคดีในคดีที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาภายในสิบปีทําให้สิ้นสิทธิ ในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 (เดิม) ก็ตาม แต่ทรัพยสิทธิ จํานองของผู้ร้องยังคงมีอยู่ซึ่งการบังคับคดีของโจทก์ในคดีนี้ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิจํานองของผู้ ร้อง ซึ่งเป็นผู้รับจํานองที่ดินจาก จําเลย ศ. และ ส. จึงชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินจํานอง ในคดีนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น โดยยื่นคําร้องขอต่อศาลชั้นต้นในคดีนี้ให้เอาเงินที่ได้มานั้นชําระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้...

การยื่นขอลดโทษคดียาเสพติดตามมาตรา 100/2 ยื่นในชั้นอุทธรณ์ได้หรือไม่

การยื่นขอลดโทษคดียาเสพติดตามมาตรา 100/2 ยื่นในชั้นอุทธรณ์ได้หรือไม่ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ม. 100/2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4267/2561 การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอุทธรณ์หรือฎีกาก็ตาม แต่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีการนำสืบกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งศาลจะหยิบยกเอาข้อเท็จจริงในบันทึกการจับกุมตามคำร้องฝากขังมารับฟังเพียงลำพังว่ามีการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยไม่มีการสืบพยานอื่นประกอบหาได้ไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพโดยไม่มีการสืบพยานให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ไต่สวนเหตุลดโทษตามมาตรา 100/2 โดยไม่มีอำนาจ ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นไต่สวนดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 เพิ่งจะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์...

ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ สามารถรับฟังสัญญากู้เป็นพยานหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่

ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ สามารถรับฟังสัญญากู้เป็นพยานหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4574/2561 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืม จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กู้ยืมเงินจากโจทก์ โจทก์นำสืบสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 เป็นพยานหลักฐานตามข้ออ้างของตน สัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร แต่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมถือว่าสัญญากู้เงินดังกล่าวไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง และปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้องอันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคมีอำนาจวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.พ....

หุ้นส่วนนำเงินไปใช้ โดยอ้างว่าตนมีสิทธิ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่

หุ้นส่วนนำเงินไปใช้ โดยอ้างว่าตนมีสิทธิ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่ หลายๆท่านอาจไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วการเบิกจ่ายเงินของหุ้นส่วนนั้น ต้องเป็นระบบระเบียบ หากนำเงินไปใช้โดยผิดข้อตกลงหรือไม่ได้ ฎีกาที่ 7077/2547 จําเลยนําเงินที่โจทก์ร่วมและจําเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนไปโดยอ้างว่ามีสิทธิ (ได้รับเงินค่าหุ้นและเงินส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนร่วมกัน เมื่อโจทก์ร่วมและจําเลยเป็นหุ้นส่วนกัน เงินที่จําเลยนําไปดังกล่าวจึงเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนร่วมกันจนกว่าจะมีการเลิกการเป็นหุ้นส่วนและมีการชําระบัญชี ดังนั้น แม้จําเลยจะมีความประสงค์จะ เลิกเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ร่วม แต่เมื่อยังไม่มีการตกลงเลิกหุ้น ทั้งยังไม่มีการชําระบัญชีว่าเงินส่วนนี้จะเป็นของโจทก์ร่วมและ จําเลยจํานวนเท่าใด จําเลยจึงไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะนําเงินที่เป็นของหุ้นส่วนไปใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนตัว เมื่อจําเลยนําเงิน จํานวนดังกล่าวไปแล้วก็หลบหนีไม่ยอมกลับไปทํางานอีกจนเกือบหนึ่งปีจึงถูกจับกุม ย่อมแสดงได้ว่าจําเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครอง เงินที่โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ได้เบียดบังเอาเงินจํานวนดังกล่าวนั้นไปเป็นของตนเองโดยทุจริต จําเลยจึงมีความผิด ฐานยักยอก สรุป...