ข่าวสารทั้งหมด

โดนจำคุกทั้งหมด ๒๐ ปี แต่โทษแต่ละกระทงไม่ถึง ๕ ปี ต้องห้ามฎีกาหรือไม่

โดนจำคุกทั้งหมด ๒๐ ปี แต่โทษแต่ละกระทงไม่ถึง ๕ ปี ต้องห้ามฎีกาหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 444/2563 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา ม. 91 (3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม. 218 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยรวมทุกกระทงแล้วจำคุก 28 ปี 56 เดือน ตาม ป.อ. มาตรา 91 (3) แต่เมื่อโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี...

การแจ้งข้อกล่าวหา ของพนักงานสอบสวนต้องแจ้งทุกมาตราหรือไม่ หากไม่มีผลให้ยกฟ้องหรือไม่

การแจ้งข้อกล่าวหา ของพนักงานสอบสวนต้องแจ้งทุกมาตราหรือไม่ หากไม่มีผลให้ยกฟ้องหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 659/2563 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 279, 283 ทวิ, 317 จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณา เด็กหญิง ธ. ผู้เสียหายที่ 3 (ผู้ร้องที่ 1) และเด็กหญิง ก. ผู้เสียหายที่ 4 (ผู้ร้องที่ 2) โดยนางสาว...

ศาลฎีกาวางหลักการ การตัดมิให้รับมรดก และถอนการตัดฯไว้อย่างไรตามฎีกาใหม่

คําถาม การตัดมิให้รับมรดก การถอนการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดก มีหลักเกณฑ์ อย่างใด หนังสือตัดมิให้รับมรดกมีข้อความว่า มีการถอนการตัดมิให้รับมรดกแต่ไม่มีลายมือชื่อ ของเจ้ามรดก จะถือว่ามีการถอนการตัดมิให้รับมรดกแล้วหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๘๔/๒๕๖๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้เจ้ามรดกมีสิทธิแสดงเจตนาตัดทายาท โดยธรรมของตนไม่ให้รับมรดกได้โดยการแสดงเจตนาตามแบบที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๖๐๔ คือ ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง (๑) โดยพินัยกรรม (๒) โดยทําเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่และมาตรา ๑๖๐๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า...

สามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ค้ำประกัน อีกฝ่ายต้องยินยอมหรือไม่ หากไม่มีผลอย่างไร

คําถาม การทําสัญญาค้ําประกัน เป็นการจัดการสินสมรสที่สามีและภริยาต้อง จัดการร่มกัน หรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๓๔/๒๕๕๙ บริษัท ก. ได้กู้ยืมเงินโจทก์โดยมีจําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องทําสัญญาเป็นผู้ค้ําประกันหนี้ของบริษัทดังกล่าว ต่อมาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จําเลยที่ ๑ ชําระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จําเลยที่ ๑ ไม่ชําระ โจทก์จึงนําเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหุ้นประเภทหุ้นสามัญของบริษัท ร.ของจําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นสินสมรสของจําเลยที่ ๑ กับผู้ร้องเพื่อบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษา...

ลูกหนี้โอนขายหุ้นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่อมิให้เจ้าหนี้ยึดหุ้นมาบังคับชําระหนี้ ตามคําพิพากษา เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ หรือไม่

คําถาม ลูกหนี้โอนขายหุ้นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่อมิให้เจ้าหนี้ยึดหุ้นมาบังคับชําระหนี้ ตามคําพิพากษา เป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๕๑/๒๕๕๙ จําเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคําพิพากษาของ ศาลแพ่งซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๗ โจทก์ส่งคําบังคับให้จําเลยปฏิบัติตาม คําพิพากษาดังกล่าวแต่จําเลยเพิกเฉย โจทก์ขอให้ศาลแพ่งออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ดําเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของจําเลยแล้ว ช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗...

การกระทำอนาจารคืออะไร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 92, 279, 283 ทวิ, 284, 317 เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (เดิม), 283 ทวิ วรรคสอง (เดิม), 284 วรรคแรก (เดิม)...

อะไรคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4083/2562 โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91, 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง และนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1292/2559 ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การปฏิเสธ...

วิธีการใดที่ศาลใช้ในคดีละเมิดอำนาจศาล ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5494/2562 คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นเรียกคู่ความไกล่เกลี่ยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.841/2560 ของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยแจ้งให้ทนายความฝ่ายโจทก์และทนายความฝ่ายจำเลยออกไปจากห้องพิจารณา คงให้อยู่เฉพาะตัวความทั้งสองฝ่าย แต่คดีไม่สามารถตกลงกันได้ ต่อมาในวันเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความจำเลยได้ยื่นคำร้องคัดค้านผู้พิพากษา โดยให้เปลี่ยนผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน อ้างว่าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยไม่สุจริตและไม่ยุติธรรม ทำให้จำเลยเสียเปรียบ ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ว ผู้ถูกกล่าวหายืนยันรับว่ายื่นคำร้องลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มีข้อความดังกล่าวข้างต้นจริง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1),...

ตู้เพลงละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของร้านต้องรับผิดด้วยหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5715/2562 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 27, 28, 31, 69, 70, 75, 76 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ริบของกลาง และสั่งจ่ายเงินค่าปรับละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง คืนของกลางให้แก่เจ้าของ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายืน โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่า...

หมิ่นประมาททางแพ่ง ต้องมีบุคคลที่สามหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6681/2562 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ และขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ เป็นระยะเวลา 3 วัน ปิดประกาศโฆษณาภายในบริเวณที่ทำการสำนักงานและที่ทำการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัทสายการบิน ค. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งกล่าวหาว่าโจทก์ทำละเมิดลักลอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ศาลชั้นต้นไม่รับฟ้องแย้งจำเลยทั้งสองเนื่องจากไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า...