ข่าวสารทั้งหมด

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เป็นเรื่องที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญที่บังคับให้คารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องมีการป้องกันอัคคีภัยเอาไว้ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินอื่นใด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้อาคารหรือผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารสามารถหนีไฟออกจากอาคารได้ทัน ดังนั้นเพื่อให้มาตการการป้องกันอัคคีภัยของแต่ละอาคารมีประสิทธิภาพที่จะสามารถให้ผู้ใช้อาคารหลบหนีจากอัคคีภัยได้กฎหมายจึงจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของอาคารแต่ละประเภทเอาไว้โดยสำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูงได้มีการกำหนดลักษณะของการป้องกันอัคคีภัยอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูงต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้ ข้อ 3 จัดให้มีความกว้างของถนนรอบอาคารไม่ต่ำกว่า 6 เมตร  เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวก ข้อ 16 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ 2...

ถูกโกงหวยใต้ดิน ฟ้องได้หรือไม่

#สลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) สามารถบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ วรรค ๒ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต มาตรา ๑๒           ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้ ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี...

ละเมิดกับประกันภัย ผู้เสียหาย ฟ้องใครได้บ้าง

ละเมิดกับประกันภัย ผู้เสียหาย ฟ้องใครได้บ้าง บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๔๒๕  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่ จ้างนั้น มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด...

ชื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟ้องที่ศาลไหน

ชื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟ้องที่ศาลไหน บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๕๙   ถ้าคำสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ถือว่าคำสนองนั้นกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ คำสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม มีข้อจำกัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วยนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นคำบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   มาตรา 4 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น (1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗  กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คำเสนอที่ส่งทางโปรแกรมไลน์ เป็นคำเสนอขณะผู้ซื้ออยู่ที่นครศรีธรรมราช ถือเป็นสถานที่มูลคดีเกิดแห่งหนึ่ง (สถานที่อันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันทำให้เกิดอำนาจฟ้อง) เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องจึงฟ้องที่ศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้   จากกรณีตามประเด็นดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศึกษาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่...

เจ้าหน้าที่ธนาคารโอนเงินลูกค้าเข้าผิดบัญชีฟ้องเรียกคืนได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่ธนาคารโอนเงินลูกค้าเข้าผิดบัญชี #ผู้รับโอนมีความผิดฐานใดหรือไม่ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ องค์ประกอบในความผิดฐานยักยอก ต้องมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น แล้วเบียดบังโดย ทุจริต พิจารณาตาม การได้มาซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๖๗ บัญญัติว่า “บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้สิทธิ์ ครอบครอง” และมาตรา ๑๓๖๘ บัญญัติว่า “การโอนการครอบครองย่อมทำ ได้โดยส่งมอบ ทรัพย์สินที่ครอบครอง” การครอบครอง อาจเป็นได้ โดย...

ผู้กระทำละเมิดจะอ้างว่าทายาทไม่มีความเสียหาย เพราะได้มีการทดแทนโดยการใช้เงินจากผู้รับประกันชีวิตแล้วได้หรือไม่  ?

ผู้กระทำละเมิดจะอ้างว่าทายาทไม่มีความเสียหาย เพราะได้มีการทดแทนโดยการใช้เงินจากผู้รับประกันชีวิตแล้วได้หรือไม่  ? บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๙๖  ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจำนวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น การเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณภัยเกิด เพราะความรับผิดของบุคคลภายนอก ทายาทของผู้ประกันชีวิตมีสิทธิเรียกร้องได้ ๒ ทาง  ดังนี้ ๑.ผู้กระทำละเมิด ๒.ผู้รับประกันภัย   ผู้รับประกันเมื่อใช้เงินแก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์แล้ว ไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิไปไล่เบี้ยจากผู้กระทำละเมิด ทายาทจะเรียกร้องจากผู้รับประกันภัย ก่อน หรือหลัง ก็ได้ กรณีตามประเด็นดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศึกษาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่...

บริษัทประกันภัยมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยได้หรือไม่

บริษัทประกันภัยมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยได้หรือไม่ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๐  ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๘๘๐  ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า บริษัทประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัยได้   ข้อกฎหมายที่ว่า  ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ เป็นตามหลักการสำคัญพื้นฐานของสัญญาประกันภัย  ซึ่งมีด้วยกัน ๖  หลัก  ซึ่งมีหลักการหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึง คือ หลักการรับช่วงสิทธิ   ซึ่งหมายถึง  การที่ผู้รับประกันภัย...

ความรู้เกี่ยวกับความผิดโกงเจ้าหนี้ตามกฎหมาย

กรณีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้  กับประเด็นความสามารถของเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้  และคำว่า เจ้าหนี้ของตน ?  ประเด็นดังกล่าวนี้มีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง คือ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 350 ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ก่อนอื่นเราต้องรู้เสียก่อนว่า เจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้ หรือจะใช้สิทธิทางศาลให้ชำระหนี้  หมายถึงกรณีอย่างไร เห็นว่า ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่สามารถบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  ตามมาตรา ๓๕๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเสียแล้ว หากลูกหนี้ได้กระทำการ...

ความรู้เกี่ยวกับการรับการรับช่วงสิทธิในคดีประกันภัย

กรณีประกันภัยรถยนต์ กับการรับการรับช่วงสิทธิ  ประเด็นดังกล่าวนี้มีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๐  ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น   ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น   มาตรา 226 วรรคหนึ่ง  "บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง" มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ กรณีผู้รับประกันภัยรถยนต์ เมื่อได้ชำระหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ที่รับประกันภัยไว้  เมื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่นนี้ผู้รับประกันภัยชอบที่จะเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันที่มีอยู่ในมูลหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับผิดต่อผู้เอาประกันภัย ตามมาตรา...

อายุความ กับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้กระทำละเมิด?

อายุความ กับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้กระทำละเมิด?  ประเด็นดังกล่าวนี้มีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้กระทำละเมิด  แต่หากไม่ได้ปฎิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  สัญญาประนีประนอมยอมความยังไม่ได้ระงับสิ้นไป  แต่เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว  ทำให้ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยไปฟ้องร้องผู้กระทำละเมิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ซึ่งเป็นกรณีไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปี จากกรณีตามประเด็นดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศึกษาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐/๒๕๔๐ จำเลยขับรถยนต์ของส.ที่โจทก์รับประกันภัยไว้โดยความประมาทของจำเลยในวันเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์มีต่อส. ยังมีผลบังคับอยู่โจทก์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ส. แม้ส. จะได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยยอมให้จำเลยซ่อมรถยนต์ของส. ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมภายหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดแล้วก็ตามสิทธิของโจทก์ที่จะรับช่วงสิทธิของส. ผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่แก่จำเลยในการที่จะเรียกค่าเสียหายเอาแก่จำเลยยังคงมีอยู่หาได้สิ้นสิทธิไปเพราะการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจำเลยกับส. ไม่เพราะบันทึกข้อตกลงที่จำเลยยอมซ่อมรถยนต์ของส. เป็นข้อตกลงที่ผูกพันเฉพาะจำเลยกับส....