ข่าวสารทั้งหมด

เปิดฎีกาช่องทางสู้ผู้ค้ำประกัน เหตุใดบ้างเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้อง

เปิดฎีกาช่องทางสู้ผู้ค้ำประกันเหตุใดบ้าง เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้อง คําถาม เจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ที่ลูกหนี้ผิดนัด จะมีอํานาจฟ้องผู้ค้ําประกันหรือไม่ ใน คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๓/๒๕๖๒ " โจทก์มีหนังสือส่งไปยังจําเลยที่ ๑ ตามสถานที่ที่ระบุในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี แม้จําเลยที่ ๑ ไม่ได้รับ แต่ของจดหมายมีการระบุเหตุขัดข้องที่นําจ่ายผู้รับไม่ได้ว่าย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ โดยมีลายมือชื่อของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการนําจ่ายและลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙”...

ศาลในคดีแพ่งพิพากษายกฟ้อง มีผลถึงคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

ศาลในคดีแพ่งพิพากษายกฟ้อง มีผลถึงคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่ คําถาม หนี้ที่โจทก์อ้างเป็นมูลเหตุในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้คือหนี้ที่โจทก์ฟ้องจําเลย เป็นคดีแพ่ง หากคดีแพ่งศาลพิพากษายกฟ้อง การกระทําของจําเลยจะเป็นความผิดฐานโกง เจ้าหนี้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาอ้างกล่าวไว้ดังนี้ ประ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๘๔/๒๕๖๒ หนี้ที่โจทก์อ้างเป็นมูลเหตุฟ้องจําเลยที่ ๑ ในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ คือหนี้ที่ โจทก์ฟ้องจําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่จําเลยที่ ๒ โดยจําเลย ทั้งสองมีเจตนาเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็น ของโจทก์ เมื่อความปรากฏต่อศาลฎีกาว่าคดีดังกล่าวศาลฎีการับฟังว่าโจทก์จดทะเบียนให้ จําเลยที่ ๑...

ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาด เจ้าของเดิมไม่ยอมออกฟ้องขับไล่ได้หรือไม่

คําถาม บุคคลซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้ จดทะเบียนการได้มาจะยกสิทธิของตนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก การขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลหรือบุคคลผู้รับโอนที่ดินจากบุคคลดังกล่าวมาได้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๔๐/๒๕๖๒ จําเลยซื้อขายที่ดินพิพาทโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นิติกรรม ดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง แต่ผู้ขายได้ส่งมอบที่ดิน พิพาทให้เข้าครอบครองปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จําเลยย่อมได้ กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๒ แต่การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน...

ผู้ได้สิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์กับผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดใครมีสิทธิดีกว่ากัน (มีฎีกา)

คําถาม บุคคลซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้ จดทะเบียนการได้มาจะยกสิทธิของตนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก การขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลหรือบุคคลผู้รับโอนที่ดินจากบุคคลดังกล่าวมาได้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๔๐/๒๕๖๒ จําเลยซื้อขายที่ดินพิพาทโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นิติกรรม ดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง แต่ผู้ขายได้ส่งมอบที่ดิน พิพาทให้เข้าครอบครองปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จําเลยย่อมได้ กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๒ แต่การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน...

ผู้ค้ำประกันตายก่อนลูกหนี้ผิดนัด ความรับผิดตกแก่ทายาทหรือไม่

คําถาม ผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตายไปก่อนลูกหนี้ผิดนัด สิทธิหน้าที่ความรับผิด ตามสัญญาค้ําประกันเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้ค้ําประกันหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๖๓/๒๕๖๒ จําเลยที่ ๑ ทําสัญญากู้ยืมเงินและรับเงินกู้ยืม ๔๐,๐๐๐ บาท ไปจากโจทก์แล้ว ในวันทําสัญญา หนี้เงินกู้ของจําเลยที่ ๑ จึงเป็นอันสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๖๘๑ วรรคหนึ่ง จําเลยที่ ๒ และ ส....

ฟ้องขอยกเลิกทางจำเป็น สามารถทำได้หรือไม่ (มีฎีกา)

ฟ้องขอยกเลิกทางจำเป็น สามารถทำได้หรือไม่ (มีฎีกา) คําถาม เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมซึ่งมีสิทธิผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ออกไปสู่ทางสาธารณะ หากต่อมาที่ดินซึ่งถูกล้อมมีทางออกอื่นไปถึงทางสาธารณะได้ แต่การใช้ทางจําเป็นมี ความสะดวกกว่า ดังนี้ เจ้าของที่ดินที่ล้อมมีอํานาจฟ้องขอให้ยกเลิกทางจําเป็นหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๙/๒๕๖๒ กรณีที่เจ้าของที่ดินแปลงใดจะขอผ่านที่ดินแปลงอื่นเพื่อเป็นทางออกไปสู่ทาง สาธารณะได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ เดิมจําเลย ทั้งห้าฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามให้เปิดทางจําเป็นเพื่อใช้เป็นทางผ่านออกไปสู่ทาง สาธารณะ โดยอ้างว่าที่ดินของจําเลยทั้งห้าถูกที่ดินของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามและที่ดิน แปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ ดังนี้ จําเลยทั้งห้าจึงมีสิทธิผ่านที่ดิน ที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธาณะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙...

เอาทรัพย์สินที่ซื้อที่อยู่กินร่วมกันโดย ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไปฝ่ายเดียว ถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ (ฎีกาปี63)

คําถาม อยู่กินฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ระหว่างอยู่กินด้วยกันเปิดร้าน อินเตอร์เน็ต และได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อมาเลิกกัน ฝ่ายหนึ่ง พาพวกมาขนเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ ขณะอยู่ในความครอบครอง ของอีกฝ่ายไปเป็นของตนฝ่ายเดียวเป็นความผิดฐานใด. คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๒/๒๕๖๓ ก่อนเกิดเหตุจําเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกันโดยมิได้ จดทะเบียนสมรส และระหว่างอยู่กินด้วยกันร่วมกันลงทุนประกอบกิจการร้านอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ผู้เสียหาย ทรัพย์สินที่ทํามาหาได้ระหว่างอยู่กินกันฉันสามี ภริยา ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวม โดยแต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละส่วนเท่าๆ กัน เมื่อเลิกกันต้องแบ่งกรรมสิทธิ์ คนละครึ่ง การที่จําเลยกับพวกมาขนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของ...

อายุความในการฟ้องร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร มีอายุความกี่ปี

อายุความในการฟ้องร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร มีอายุความกี่ปี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2124/2562 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนหย่ากับโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์นับแต่ปี 2548 ถึงปี 2558 เป็นเงินปีละ 60,000 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 9 ปี เป็นเงิน 540,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูนาย พ....

เคยได้รับโทษจำคุกเกิน 6 เดือน สามารถขอศาลรอการลงโทษได้หรือไม่

เคยได้รับโทษจำคุกเกิน 6 เดือน สามารถขอศาลรอการลงโทษได้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๕/๒๕๖๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ (ใหม่) ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ให้ศาลสามารถใช้ ดลพินิจรอการลงโทษให้แก่จําเลยได้มากขึ้น จากเดิมที่จํากัดเฉพาะแต่จําเลยที่ไม่เคยต้องโทษ จําคุกมาก่อน หรือเคยต้องโทษจําคุกแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ ได้เพิ่มให้จําเลยที่เคยต้องโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และจําเลยที่เคยได้รับ โทษจําคุกมาก่อน แต่พ้นโทษจําคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทําความผิดอีก โดยความผิด ในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จากหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น มานั้น...

ยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นในงานรื่นเริง กระสุนปืนถูกผู้อื่น ถือเป็นการกระทำโดยพลาดหรือเจตนาฆ่า

ยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นในงานรื่นเริง กระสุนปืนถูกผู้อื่น ถือเป็นการกระทำโดยพลาดหรือเจตนาฆ่า คําถาม ยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นในขณะมีผู้คนกําลังเล่นน้ําสงกรานต์และมีรถยนต์แล่น ขวางทางเบื้องหน้า กระสุนปืนที่ยิงถูกผู้อื่น ดังนี้ เป็นการกระทําโดยพลาดหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๔๔/๒๕๖๒ ความผิดฐานกระทําโดยพลาด ตาม ป.อ. มาตรา ๖๐ นั้น หมายความว่าผู้ใด เจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทําเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป กฎหมายย่อมถือเจตนาของผู้กระทําเป็นสําคัญว่า ไม่ได้มีเจตนากระทําต่อผู้ที่ถูกกระทํา โดยพลาด แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้กระทําเล็งเห็นผลของ...