ข่าวสารทั้งหมด

หลักการใดบ้างที่ศาลฎีกา ใช้วินิจฉัยเรื่องอายุความในคดีละเมิด

หลักการใดบ้างที่ศาลฎีกา ใช้วินิจฉัยเรื่องอายุความในคดีละเมิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2562 โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันทำการป้องกันมิให้เกิดการทรุดพังทลายของดินในแนวเขตถนนสาธารณะและถนนสาธารณะไม่มีชื่อดังกล่าวอีกต่อไป โดยใช้กล่องเกเบี้ยนบรรจุหินขนาดใหญ่ขนาด 2 x 1 x 1 เมตร ประกอบการบดอัดดินเดิมทับบนแผ่นเสริมกำลังดิน และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำแนวเขตถนนสาธารณะและถนนสาธารณะไม่มีชื่อดังกล่าวให้กลับมีสภาพเป็นดังเดิมก่อนหน้าที่จะพังทลายลง โดยทำการถมและบดอัดดินจำนวน 36,400 ลูกบาศก์เมตร ให้เป็นแนวเขตถนนสาธารณะและถนนสาธารณะไม่มีชื่อดังกล่าว หากจำเลยทั้งห้าไม่สามารถกระทำได้ให้ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 15,060,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งห้าให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำการป้องกันมิให้เกิดการทรุดพังทลายของดินในแนวเขตถนนสาธารณะและถนนสาธารณะไม่มีชื่อตามคำฟ้อง โดยใช้กล่องเกเบี้ยน...

ผู้จัดการมรดกตาย สามารถยื่นคำร้องขอแทนที่คู่ความผู้มรณะได้หรือไม่ (มีฎีกา)

ผู้จัดการมรดกตาย สามารถยื่นคำร้องขอแทนที่คู่ความผู้มรณะได้หรือไม่ (มีฎีกา) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4547/2562 คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายสมจิตต์ ผู้ตาย ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแทนผู้ร้อง หรือเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้อง ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้อง ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาให้จำหน่ายคดีของผู้ร้องเสียจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ภาค 6 คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากที่ศาลสั่งคืนให้เป็นพับ ผู้ร้องฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาปรากฏว่า ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายสมจิตต์ ผู้ตาย แต่งตั้งนายพงษ์ชาญ เป็นทนายความของผู้ร้องในการคัดค้านคำร้องขอถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ตามใบแต่งทนายความลงวันที่...

ฟ้องเคลือบคลุมในคดีแพ่ง เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือไม่

ฟ้องเคลือบคลุมในคดีแพ่ง เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4722/2562 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินทั้ง 57 รายการ พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินรายการที่ 1, 2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,...

ฎีกากลับหลัก ฟ้องโจทก์ไม่มีชื่อผู้เรียงผู้พิมพ์ ต้องพิพากษายกฟ้องหรือ ขอแก้ไขได้หรือไม่

ฎีกากลับหลัก ฟ้องโจทก์ไม่มีชื่อผู้เรียงผู้พิมพ์ ต้องพิพากษายกฟ้องหรือ ขอแก้ไขได้หรือไม่ คําถาม ฟ้องโจทก์ไม่มีลายมือชื่อผู้เรียงและผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ ความปรากฏใน ชั้นอุทธรณ์ ดังนี้ จะย้อนสํานวนให้ศาลชั้นต้นดําเนินการแก้ไขให้โจทก์แก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าว ได้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๘๖/๒๕๖๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ บัญญัติว่า “ถ้าฟ้อง ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง หรือยกฟ้อง หรือไม่ประทับฟ้อง" และมาตรา ๑๕๔...

เอกสารประกอบการขอ ออกหมายจับสามารถคัดถ่ายได้หรือไม่ หากศาลไม่อนุญาตสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้หรือไม่

เอกสารประกอบการขอ ออกหมายจับสามารถคัดถ่ายได้หรือไม่ หากศาลไม่อนุญาตสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้หรือไม่ คําถาม ผู้ต้องหายื่นคําร้องต่อศาลขอตรวจสํานวนและคัดถ่ายเอกสารคําร้องขอ ออกหมายจับ พร้อมทั้งเอกสารประกอบกับหมายจับ ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้คัดถ่ายเฉพาะคําร้องขอ ออกหมายจับ คําสั่งและหมายจับ ส่วนเอกสารประกอบคําร้องอื่น ๆ เป็นเอกสารที่ใช้ในขั้นตอน การลอบสวน ไม่อนุญาต ดังนี้ ผู้ต้องหาจะอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้น ได้หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๓/๒๕๒๒ this article ศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ต่อมาผู้ต้องหาที่ ๕...

สัญญาเงินกู้หาย สามารถนำสืบพยานบุคคลได้หรือไม่ ใช้วิธีใด(มีฎีกา)

สัญญาเงินกู้หาย สามารถนำสืบพยานบุคคลได้หรือไม่ ใช้วิธีใด(มีฎีกา) การนําสืบว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือสูญหายไปนั้น จะนําพยาน บุคคลมาสืบได้หรือไม่ และการนําพยานบุคคลมาสืบว่า มีการกู้ยืมกันตามหลักฐานแห่งการกู้ยืม ที่สูญหายไป ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๒ ร. เข้าเบิกความเป็นพยานโดยโจทก์ไม่ได้ระบุในบัญชีระบุพยานก่อน ร, เบิกความไป ตามเอกสารเท่านั้น และนับแต่พยานเข้าเบิกความจนถึงวันที่ศาลล่างมีคําพิพากษา มีเวลา ๑๕ วัน จําเลยก็ไม่ได้คัดค้าน เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจําเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันสําคัญ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสําคัญในคดีศาลจึงสามารถรับฟังพยานปากนี้ได้ ไม่ขัดต่อ...

ทนายความต้องรู้ รวมปัญหาและวิธีแก้ไข ในชั้นบังคับคดี

ในปัญหาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีที่เกิดขึ้น ล้วนมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทีมงานทนายกฤษดา ค้นคว้าและหาคำตอบมาดังนี้ 1.เรื่องอายัด ในกรณีที่อายัดเงินเดือนลูกหนี้ไว้แล้ว แล้วลูกหนี้ลาออกจากที่ทำงานเดิม ไปทำงานที่บริษัทใหม่ แล้วไปอายัดเงินเดือนที่บริษัทใหม่ต่อหลังจากกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้วได้หรือไม่ (กรณีเงินเดือนลูกหนี้ 15,000) ตอบ เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้ลาออกจากที่ทำงานเดิม และไปทำงานที่ใหม่ เมื่อเจ้าหนี้ตาม คำพิพากษา ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนไปยังที่ทำงานใหม่ ภายหลังที่กฎหมายใหม่ ใช้บังคับ เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 302 (3)...

บริหารจัดการหนี้สินและคดีที่เกิดจากหนี้สิน อย่างไรให้รอดในภาวะวิกฤติ

ให้จำไว้ว่าไม่ว่าเกิดคดีอะไรขึ้นต้องไปศาลหรือติดต่อปรึกษาทนายความเพื่อไปศาล ในการบริหารจัดการหนี้สินล้มแล้ว คือคิดว่าไหนๆก็เป็นหนี้แล้วไม่ต้องไปศาล และสุดท้ายในทุกหนี้สินที่ไม่ได้ไปศาลก็จะทำให้เดือดร้อน ถูกยึด ถูกขายทอดตลาด ล้มละลาย ลองปรึกษาทนายความใกล้บ้านเพื่อ เจรจาต่อรองหนี้ ตรวจดูสัญญา หาทางต่อรองหนี้ รีไฟแนนซ์เพื่อลดปัญหาหรือภาระ ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอสรุปวิธีการเพื่อจัดการหนี้สินแบบเข้าใจง่ายดังนี้   จำโครงสร้างและปรึกษาบริหารจัดการหนี้สินและคดีที่เกิดจากหนี้สิน  เช็คจำนวนหนี้สินทั้งหมดที่มี ในการเริ่มต้นบริหารจัดการหนี้สินและคดีที่เกิดจากหนี้สิน     จัดการอะไรสักอย่าง คุณก็ต้องรู้สิ่งที่คุณจะบริหารทั้งหมดก่อน หนี้สินก็เช่นกัน คุณต้องรู้ยอดรวมหนี้สินทั้งหมดที่คุณมีในการบริหารจัดการมัน ทั้งยอดต้น อัตราดอกเบี้ย วันสรุบยอด วันครบกำหนดชำระ และจำนวนการผ่อนขั้นต่ำวันขึ้นศาลถ้ามี ของยอดหนี้ทุกหนี้ที่คุณมีอยู่ จากนั้นก็มาดูรายจ่ายประจำต่าง...

ทนายความต้องรู้ 1 เมษายน 2563 เปิดศาลแขวงเชียงดาว (จังหวัดเชียงใหม่)

สวัสดีครับพี่น้องทนายความทุกท่าน ทีมงานทนายกฤษดา ได้ค้นราชกิจานุเบกษาและ ประกาศ จึงขอแจ้งข่าวกับพี่น้องทุกท่าน หากมีการดำเนินคดี ในเขตอำนาจของศาลแขวงที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือมีการส่งหมายข้ามเขตแล้วนั้น โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในการ กำหนดเขตอำนาจศาลแขวงในจังหวัดเชียงใหม่ โดย เนื้อหาสาระหลักมีปรากฎอยู่ใน มาตรา๓ ให้เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่ โดยให้มีเขตอำนาจในอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี และอำภอหางดง มาตรา๔...

เอกสารที่อ้างส่งในชั้นไต่สวนคําร้องขอให้พิจารณาใหม่ จะต้องระบุไว้ในบัญชี ระบุพยาน และส่งสําเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่

คําถาม เอกสารที่อ้างส่งในชั้นไต่สวนคําร้องขอให้พิจารณาใหม่ จะต้องระบุไว้ในบัญชี ระบุพยาน และส่งสําเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔๘, ๙๐ หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๗๖/๒๕๓๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘, ๙๐ การยื่นบัญชีระบุพยานและการส่งสําเนาเอกสารนั้นใช้บังคับเฉพาะการสืบพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงในประเด็นแห่งคดีที่พิพาทไม่ใช้บังคับในการไต่สวนคําร้องที่ไม่เกี่ยวกับ ประเด็นข้อพิพาทในคดี ก่อนฟ้องคดีโจทก์รู้ว่าจําเลยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๗ ๔/๒๗ ดังนั้นเมื่อส่งหมายเรียกสําเนา คําฟ้องให้จําเลยที่บ้านเลขที่...