ข่าวสารทั้งหมด

ผู้เยาว์ขอทำการสมรสก่อนอายุครบ ๑๗ บริบูรณ์ได้หรือไม่

ผู้เยาว์ขอทำการสมรสก่อนอายุครบ ๑๗ บริบูรณ์ได้หรือไม่   [youtube https://www.youtube.com/watch?v=IoGWxmp8XmM] มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

สัญญาก่อนสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไรบ้าง

สัญญาก่อนสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่าวไรบ้าง มาตรา ๑๔๖๕ ถ้าสามีภริยามิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระบุให้ใช้ กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้นๆ เป็นโมฆะ มาตรา ๑๔๖๖ สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรส พร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียน สมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ มาตรา ๑๔๖๗ เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้ง ไว้ในทะเบียนสมรส มาตรา ๑๔๖๘...

การเรียกค่าทดแทนจากการผิดสัญญาหมั้นศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร

การเรียกค่าทดแทนจากการผิดสัญญาหมั้นศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร มาตรา ๑๔๔๐ ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้ (๑) ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น (๒) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้ จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร (๓) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางทำมาหา ได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส ในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว่า ของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมด หรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับ หรือศาลอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นก็ได้ อธิบาย ๑. มาตรา ๑๑๔๐ หมายถึง การเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้นเมื่อฝ่ายใดฝ่าหนึ่งผิดสัญญาหมั้น หากเป็น กรณีฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้นให้แก่ฝ่ายชายด้วย ๒. ค่าทดแทน...

ผู้เยาว์จะทำการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมจากใคร

มาตรา ๑๔๓๖ ผู้เยาว์จะทำการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ (๑) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา (๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจ ให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ (๓) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม (๔) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอน อำนาจปกครอง การหมั้นที่ผู้เยาว์ทำโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆี่ยะ ๑. มาตรา ๑๔๓๖ หมายถึง...

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหมั้น ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหมั้น ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร มาตรา ๑๔๓๕ การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว การหมั้นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะ อธิบาย ๑. มาตรา ๑๔๓๕ หมายถึง สัญญาหมั้น โดยชายและหญิงจะทำสัญญาหมั้นกันได้ทั้งคู่ต้องมีอายุครบ ๑๗ ปี บริบูรณ์แล้วเท่านั้น หากอายุยังไม่ครบ ๑๗ ปี บริบูรณ์สัญญาหมั้นที่ชายและหญิงทำกันขึ้นยอมเป็นโมฆะ ๒. กรณีจะเป็นสัญญาหมั้นตามมาตรา ๑๔๓๕ ที่ไม่ตกเป็นโมฆะแม้ชายและหญิงจะมีอายุครบ ๑๗ ปี บริบูรณ์แล้วนั้น ต้องเป็นกรณีที่ชายและหญิงต่างมีเจตนาร่วมกันจะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย...

สามีมีชู้ ฟ้องหย่าได้หรือไม่

สามีมีชู้ ฟ้องหย่าได้หรือไม่ [youtube https://www.youtube.com/watch?v=O4kUPmpyCDE] มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

จุดสำคัญในการ ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

จุดสำคัญในการ ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ [youtube https://www.youtube.com/watch?v=CaiW-ov2Bsk] มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

ขณะทำพินัยกรรม มีสติเลอะเลือน ไม่มีสติ พินัยกรรมมีผลสมบูรณ์หรือไม่

ขณะทำพินัยกรรม มีสติเลอะเลือน ไม่มีสติ พินัยกรรมมีผลสมบูรณ์หรือไม่ คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔/๒๕๓๕ คำเบิกความของโจทก์และ ส. หลานเจ้ามรดกประกอบกับหลักฐานการป่วยของเจ้ามรดกที่โรงพยาบาล ฟังได้ว่า เจ้ามรดกมีสติเลอะเลือนก่อนถึงแก่กรรม ส่วนข้อนำสืบของจำเลยที่ ๑ มีพิรุธและไม่น่าเชื่อถือ กล่าวคือ เจ้ามรดกมีอายุกว่า ๘๐ ปีแล้ว แต่ในพินัยกรรมระบุอายุเพียง ๗๑ ปี ที่จำเลยที่ ๑ อ้างว่าจำลายพิมพ์นิ้วมือ ของเจ้ามรดกในพินัยกรรมได้ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่...

ขั้นตอนการทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง มีอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง มีอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไร ๑.ให้ผู้ทำพินัยกรรม แจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่กรมการอำเภอ (นายอำเภอ) ต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ๒. นายอำเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแล้วนั้นลงไว้ และอ่านข้อความนั้น ให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง ๓. เมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่นายอำเภอจดนั้นเป็นการถูกต้องตรงกัน กับที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ๔. ข้อความที่นายอำเภอจดไว้นั้น ให้นายอำเภอลงลายมือชื่อ และลงวัน เดือน ปี จดลงไว้ด้วยตนเอง เป็นสำคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา ๑ ถึง ๓ ของมาตรา...

การทำพินัยกรรมมีกี่แบบ อะไรบ้าง

ทะเบียนพินัยกรรม พินัยกรรม คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือกิจการ ๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยทำ ใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๔๖-๑๖๔๔) แบบของพินัยกรรม มี ๕ แบบ คือ ๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๖) ๒. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๗) ๓....