ข่าวสารทั้งหมด

เจตนารมณ์ของคำร้องขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๔/1 ตามคำพิพากษาศาลฎีกามีว่าอย่างไร

เจตนารมณ์ของคำร้องขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๔/1 ตามคำพิพากษาศาลฎีกามีรว่าอย่างไร คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5400/2560 ป.วิ.อ. มาตรา 44/1 บัญญัติว่า "ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําผิดของจําเลย ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อศาลที่ พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้" เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งได้รับความสะดวก รวดเร็วในการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่ง ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจะได้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกัน โดยให้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ต่อเนื่องไปได้เพื่อให้การพิจารณาคดีส่วน แพ่งเป็นไปโดยรวดเร็วดังที่ปรากฏในหมายเหตุท้าย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่...

(ฎีกากลับหลัก)ทนายความต้องรู้!!ใบแต่งทนายความ ไม่ได้รับมอบให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา มีสิทธิขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และลงชื่อท้ายอุทธรณ์หรือไม่

(ฎีกากลับหลัก)ทนายความต้องรู้!!ใบแต่งทนายความ ไม่ได้รับมอบให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา มีสิทธิขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และลงชื่อท้ายอุทธรณ์หรือไม่ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๕๖/๒๕๖๐ โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลากลางวัน จําเลยเล่นการพนันสลากกินรวบ (หวยหุ้น) อันเป็นการพนันตามบัญชี ประเภท ข. หมายเลข ๑๖ โดยถือเอาเลขท้าย ๒ ตัว ของเลขหลัง จุดทศนิยมของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ปิดตลาดประจําวันที่ ๑๐...

คำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ต้องยื่นเมื่อใด และขออนุญาตยื่นในระหว่างสืบพยานได้หรือไม่

คำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ต้องยื่นเมื่อใด และขออนุญาตยื่นในระหว่างสืบพยานได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6295/2558 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณาเมื่อสืบพยานประเด็นโจทก์เสร็จแล้ว ในวันนัดฟังประเด็นกลับและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 20 สิงหาคม 2555 นายแสวง บิดาของนายมานะชัย ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ และทนายผู้ร้องแถลงต่อศาลว่า ผู้ร้องยังประสงค์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่เนื่องจากทนายผู้ร้องยังไม่ทำคำร้องดังกล่าวจึงขอยื่นคำร้องภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์และอนุญาตให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 7...

ปัญหาของการพิพากษาเกินคำขอ ตาม ป.วิอาญามาตรา 192 เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือไม่

ปัญหาของการพิพากษาเกินคำขอ ตาม ป.วิอาญามาตรา 192 เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 797/2561 ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่งเกินคำขอหรือมิได้กล่าวในฟ้อง" แม้โจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 336 ทวิ และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพโดยรับว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 กระทำความผิดตามบันทึกการจับ...

คดียาเสพติด จำเลยรับสารภาพ ขอไต่สวนคำร้องขอลดโทษตาม 100/2 ในชั้นอุทธรณ์ได้หรือไม่

คดียาเสพติด จำเลยรับสารภาพ ขอไต่สวนคำร้องขอลดโทษตาม 100/2 ในชั้นอุทธรณ์ได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4267/2561 การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอุทธรณ์หรือฎีกาก็ตาม แต่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีการนำสืบกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งศาลจะหยิบยกเอาข้อเท็จจริงในบันทึกการจับกุมตามคำร้องฝากขังมารับฟังเพียงลำพังว่ามีการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยไม่มีการสืบพยานอื่นประกอบหาได้ไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพโดยไม่มีการสืบพยานให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ไต่สวนเหตุลดโทษตามมาตรา 100/2 โดยไม่มีอำนาจ ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นไต่สวนดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 เพิ่งจะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์...

สรุปหลักการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒มีอะไรอับเดตบ้าง

  สรุปหลักการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒มีอะไรอับเดตบ้าง ใช้เมื่อใด 1.พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศใช้วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562) มีผลใช้บังคับแล้ว {สรุปโดย ทีมงานทนายกฤษดา} ฉบับ เต็ม Download แก้อะไรบ้าง   2.ตามมาตรา มาตรา ๑๖๕/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕ ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใด และจำเลย ไม่มีทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้    ...

การยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ต้องยื่นภายในกี่วัน และยื่นยกเว้นบางส่วนได้หรือไม่

การยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ต้องยื่นภายในกี่วัน และยื่นยกเว้นบางส่วนได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7777/2560 คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินและอาคารพิพาทกับให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์พร้อมขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ต่อมาจำเลยวางเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์บางส่วนจำนวน 20,000 บาท แล้วยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เหลือ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยและกำหนดระยะเวลาให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ส่วนที่เหลือมาวางศาลภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่งหากจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อไป จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์บางส่วนจำนวน 50,000 บาท มาวางศาลและขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เหลือ ศาลชั้นต้นอนุญาตถึงวันที่ 29 ธันวาคม...

เงินค่าธรรมเนียมใช้แทนเป็นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ ผู้ชนะมีสิทธิขอรับหรือไม่ และเหตุใดศาลจึงต้องกำหนดค่าธรรมเนียมใช้แทน

เงินค่าธรรมเนียมใช้แทนเป็นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ และเหตุใดศาลจึงต้องกำหนดค่าธรรมเนียมใช้แทน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5293/2551 การยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินมาชำระหรือวางต่อศาลชั้นต้นพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ 2 จำนวน คือ ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ และเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 229 เพื่อเป็นประกันว่าหากในที่สุดศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้อุทธรณ์รับผิดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความที่ชนะคดีแล้ว ผู้ชนะคดีจะมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากเงินที่ผู้อุทธรณ์วางไว้ได้ โดยผู้ชนะคดีไม่ต้องดำเนินการบังคับคดี เงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนี้มิใช่ค่าธรรมเนียมศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2...

บทสรุปผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

บทสรุปผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5172/2560 การซื้อขายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 39 บัญญัติว่า "ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรมจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...ฯลฯ" ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ที่ดินตาม ส.ป.ก. 4 - 01 นั้น จะโอนสิทธิในที่ดินไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม การที่โจทก์ขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินตาม ส.ป.ก. 4...

(กลับหลักฎีกาเดิม)บุตรที่เกิดโดยบิดามารดาไมได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูย้อนหลังไปถึงวันที่เกิดหรือไม่

ทีมงานทนายกฤษดา เคยแนะนำบทความให้ความรู้ เกี่ยวกับ 8เรื่องต้องรู้ พร้อมวิธีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  และหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ที่ศาลใช้พิพากษาในการฟ้องกันในคดี ในเรื่อง บุตรที่เกิดโดยบิดามารดาไมได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูย้อนหลังไปถึงวันที่เกิดหรือไม่ หลักกฎหมายโดยย่อที่เกี่ยวข้อง ประมวลแพ่ง มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ประมวลแพ่ง มาตรา 1557 การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด มาตรา 1598/38  ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7345/2560 โจทก์ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยซึ่งเป็นบิดา เดือนละ...