สัญญากู้ยืมเงินไม่มีรายละเอียด มีแค่จำนวนเงินและลงชื่อผู้กู้ถือเป็นเอกสารปลอมและฟ้องได้หรือไม่?

สัญญากู้ยืมเงินไม่มีรายละเอียด กรอกแค่จำนวนเงินและลงชื่อถือเป็นเอกสารปลอมหรือไม่?     คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1883/2551 ป.พ.พ. มาตา 653 วรรคหนึ่ง บังคับให้ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ยืมจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้โดยไม่จำเป็นว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นต้องระบุวันเดือนปีที่ทำสัญญา วันเดือนปีที่ครบกำหนดชำระและอัตราดอกเบี้ยไว้ ในวันทำสัญญากู้เงิน ย. ผู้เขียนสัญญาได้กรอกจำนวนเงินที่กู้ตรงตามจำนวนที่โจทก์จำเลยตกลงกัน และจำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ โจทก์จึงนำสัญญากู้เงินมาฟ้องร้องบังคับคดีได้ ส่วนการกรอกข้อความอื่นๆ แม้จะกระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยหรือจะไม่ระบุไว้เลย ก็ไม่มีผลทำให้หลักฐานการฟ้องร้องที่สมบูรณ์อยู่แล้วและบังคับคับแก่จำเลยได้นั้นเสียไป สัญญากู้เงินจึงไม่ใช่เอกสารปลอม เหตุผลที่ศาลฎีกาวินิจฉัย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยลงลายมือชื่อไว้ในช่องผู้กู้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.1 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า สัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.1 เป็นเอกสารปลอมหรือไม่...

กรณีเช่าซื้อรถเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาแล้ว ต้องรับผิดในค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์อีกหรือไม่?

กรณีเช่าซื้อรถเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาแล้ว ต้องรับผิดในค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์อีกหรือไม่? คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3238/2552 การที่จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์เพื่อขอโอนสิทธิการเช่าซื้อให้แก่ ท. และโจทก์ได้เรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญา ค่าเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียนโดยใช้แบบพิมพ์ของโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าตรวจสภาพรถ ค่าปรับล่าช้าและสั่งจ่ายเช็ครวม 6 ฉบับ เพื่อชำระค่าเช่าซื้อล่วงหน้าและโจทก์ยึดรถจากผู้ครอบครองคือ ท. และเป็นการยึดรถที่จังหวัดยโสธรอันเป็นภูมิลำเนาของ ท. ซึ่งโจทก์รับในฎีกาว่ายึดรถยนต์ได้จาก ท. พฤติการณ์ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ซึ่งเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแก่โจทก์แล้ว ดังนั้น...

อายุความบัตรเครดิต2ปีนับแต่วันไหน?

การเริ่มนับอายุความและอายุความสำหรับคดีบัตรเครดิตนั้นยังคงมีความสับสนอยู่มากในประเด็นว่า อายุความจะเริ่มนับเมื่อใดและมีอายุความกี่ปี ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากสิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็ตามถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือได้ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความและลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 193/9 และมาตรา 193/10 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในคดีบัตรเครดิตจะเริ่มนับอายุความเมื่อใดนั้น ศาลฎีกาได้วางแนวไว้ว่า หนี้บัตรเครดิตไม่จำต้องมีการทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาก่อน โจทก์สามารถบังคับให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวได้ทั้งหมดทันที ผลคือ อายุความย่อมเริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 193/12 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คดีบัตรเครดิตโดยทั่วไปเมื่อเจ้าหนี้ได้แจ้งกำหนดการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทราบแล้ว ครั้นถึงกำหนดลูกหนี้ไม่ชำระอายุความจะเริ่มนับทันทีในวันถัดไป เว้นแต่ เป็นกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา 193/14...

บัตรเครดิตถูกขโมย เจ้าของบัตรต้องรับผิดหรือไม่

บัตรเครดิตหายถูกขโมย แม้ถูกคนร้ายนำไปใช้ เจ้าของบัตร ไม่ต้องรับผิด เพราะ??? คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1989/2552 ข้อตกลงการใช้บัตรวีซ่า ข้อ 8 ที่กำหนดให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้โดยบุคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตร (จำเลย) ที่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ศูนย์บัตรเครดิตของธนาคาร (โจทก์) ทราบแล้วโดยพลันเพื่อให้ระงับการใช้บัตรเครดิต ในภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนมีการแจ้งดังกล่าวในจำนวนเงินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ซึ่งถูกนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากแจ้งให้ธนาคารทราบแล้วไม่เกิน 5 นาที นอกจากจะขัดแย้งกับข้อตกลงการใช้บัตรวีซ่า ข้อ 6 วรรคสอง...

คำแนะนำทนายความในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คำแนะนำทนายความในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ดาวน์โหลด : คำแนะนำการขอเครื่องราชฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร “การประกอบวิชาชีพให้บริการทางกฎหมายในฐานะเลขานุการส่วนงานภาคเอกชน”

สถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร “การประกอบวิชาชีพให้บริการทางกฎหมายในฐานะเลขานุการส่วนงานภาคเอกชน” อ่านกำหนดการอบรมเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร  :   Download

ขอเชิญทนายความและประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ คลิกเพื่อถวายพระพร   Tag Hit ตั๋วทนาย.com lawyers.in.th new.lawyers.in.th

แนวคำตอบฝึกทักษะภาคปฏิบัติรุ่น 42

แนวคำตอบฝึกทักษะภาคปฏิบัติ รุ่น 42 วันที่ 30 พ.ย 57 - คำตอบ ข้อ 1 หนังสือมอบอำนาจ : Download - คำตอบ ข้อ 2 คำให้การและฟ้องแย้ง : Download - คำตอบ ข้อ 3 ฟ้องอาญา : Download -...

เรียนนิติฯ ให้ได้ดั่งใจ

เรียนนิติฯ ให้ได้ดั่งใจ โดย ญาดา วรรณไพโรจน์(๒๕๔๙) นบ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), นบ.ท.สมัยที่๕๘(อันดับที่ ๑) หลายคนที่มาเรียนนิติศาสตร์คงจะต้องปวดหัวกับการอ่านหนังสือ การทำความเข้าใจฎีกาและการท่องตัวบทเป็นแน่ แต่การที่จะประสบความสำเร็จก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากหากเรารู้จักกับการจัดการชีวิต มาดูเคล็ดลับสู่ความสำเร็จกันเถอะ วิธีการเรียนและการสอบสำหรับคนเรียนนิติศาสตร์ การเข้าเรียน : การเข้าเรียนนับว่าสำคัญมาก เพราะจำให้ท่านสามารถเข้าใจหลักกฎหมายตลอดจนคำพิพากษาฎีกาต่างๆ ได้โดยง่าย เนื่องจากท่านอาจารย์จะเป็นคนชี้ประเด็นให้จากการตั้งคำถาม และยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่มาให้ความรู้ ท่านสามารถสอบถามอาจารย์ได้ในทุกประเด็นที่สงสัย ทำให้ความรู้และความคิดของท่านแตกฉานขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการอธิบายของอาจารย์ทำให้เราเห็นภาพและจะจดจำสิ่งเหล่านั้นได้ไปอีกนาน ในสมัยที่ดิฉันเรียนมหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันไม่ขาดเรียนเลย ถ้าไม่จำเป็น การอ่านหนังสือ : ทุกคนมีนาฬิกาประจำตัว ดังนั้นการจะอ่านหนังสือให้เข้าใจและรู้เรื่องจึงจำต้องเข้าใจสุขภาพและนาฬิกาของตน...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความทางไปรษณีย์รุ่นที่ 43

รายชื่อเรียงตามตัวอักษร Download = http://1drv.ms/1s9PIy2 บัตรประจำตัวผูเข้าสอบถ้านักศึกษาท่านใดไม่ได้รับ ให้นักศึกษาปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเองนั้นพร้อมใช้บัตรประชาชนเข้าสอบได้ครับ ============================= Tag hit ตั๋วทนาย.com การสอบใบอนุญาตทนายความ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สอบทนาย ตั๋วรุ่น ตั๋วปี สอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ ตั๋วทนาย สอบตั๋ว