ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

  หลักกฎหมาย  ปพพ. มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ย ระหว่างเวลาผิดนัด ร้อยละ เจ็ดครึ่ง ต่อปี ถ้า เจ้าหนี้ อาจจะเรียกเอาดอกเบี้ย ได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่น อันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ย ต่อไปตามนั้น ท่านห้ามมิให้ คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย ในระหว่างผิดนัดการพิสูจน์ ค่าเสียหายอย่างอื่น นอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้ กรณีใดบ้างซึ่งสามารถเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้ 1.หนี้เงินให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 2.คำว่าคิดดอกเบี้ยตามกฎหมาย คือ...

อย่างไรเป็นฉ้อโกงประชาชน

  “ฉ้อโกงประชาชน” หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ ถ้า การกระทำความผิด ตาม มาตรา ๓๔๑ ได้กระทำ ด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ ต่อประชาชน หรือ ด้วยการปกปิด ความจริง ซึ่ง ควรบอกให้แจ้ง แก่ประชาชน ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท...

ทำให้เสียหาย ทำลายศพ ผิดอะไรบ้าง

"ทำให้เสียหาย ทำลายศพ" เป็น กฎหมายอีกลักษณะหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งล่า สุด เราต้องดูเปรียบเทียบกับ ป.อ. มาตรา ๑๙๙ ถึงจะเห็นความแตกต่างมาตรา ๓๖๖/๓ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลายหรือทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ ส่วนของศพ หรือเถ้าของศพ ต้องระวางโทษ....มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ๑) คำว่า “ศพ” หมายถึง ร่างกายของคนที่สิ้นชีวิตไปแล้ว ได้แก่บุคคลที่เกิดมาแล้วตายลง มิใช่ตายในท้องแล้วคลอดออกมาแบบไม่มีชีวิต...

รวมบรรณาธิการ16เล่ม คำบรรยายเนติย้อนหลัง ภาค 2 ใน 4 สมัยล่าสุด

หมายเหตุที่รวบและเผยแพร่ใช้เพื่อการศึกษา   บทบรรณาธิการคำบรรยายเนติ ภาค 2 สมัย 63 เล่ม 1- 16  Downloadบทบรรณาธิการคำบรรยายเนติ ภาค 2 สมัย 64 เล่ม 1- 16 Downloadบทบรรณาธิการคำบรรยายเนติภาค 2 สมัยที่ 65 Download บทบรรณาธิการคำบรรยายเนติภาค 2 สมัย 66...

อะไรคือ สัญญาต่างตอบแทน ยิ่งกว่า สัญญาเช่าธรรมดา

  กรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ๑.ผู้เช่าต้องเสียเงินช่วยค่าก่อสร้าง (ฎ.๒๐๑๖/๒๔) ๒.ผู้เช่าปลูกอาคารลงในที่เช่าแล้วยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ไม่ว่าจะยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ในทันทีหรือภายในเวลาที่กำหนดก็ได้ (ฎ.๒๘๒๖/๒๖) ๓.สัญญาเช่าที่ดินที่กำหนดให้ผู้เช่าสร้างลานจอดรถยนต์ แล้วมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ให้เช่า เป็นสัญญาต่างตอบแทน (ฎ.๒๗๕๙/๓๔) ๔.ข้อตกลงที่ให้ผู้เช่าซ่อมแซมต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารที่เช่าที่มีสภาพ ทรุดโทรมมาก ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมาก เป็นการทำให้ทรัพย์สินที่เช่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา (ฎ.๔๙๑/๔๐) ๕.ผู้เช่ารับภาระต่อเติมตึกที่เช่าทำชั้นที่สามเพิ่ม เป็นสัญญาต่างตอบแทน (ฎ.๙๔๔/๑๒) ๖.เช่าสวนโดยผู้เช่ามีหน้าที่หาต้นไม้มาปลูกในที่เช่า (ฎ.๗๙๖/๒๔๙๕) ***ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าธรรมดากับสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาตามแนวคำพิพากษาฎีกาได้แก่ ๑.สัญญาเช่าธรรมดาเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า สิทธิการเช่าธรรมดาจึงไม่ตกทอดแก่ทายาท (ฎ.๒๖๔๔-๒๖๔๕/๒๕๑๕) แต่สิทธิการเช่าตามสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่เป็นสิทธิ เฉพาะตัว จึงตกทอดไปยังทายาทได้ ๒.การจดทะเบียน สัญญาเช่าธรรมดาที่มีกำหนดเวลาเกินกว่า ๓ ปี จะฟ้องบังคับให้ไปจดทะเบียนไม่ได้...

ฟ้องอย่างไร แพ้ตั้งแต่ในมุ้ง ภาค 2

ทางผู้เขียน (นคร ธรรมราช )ได้กรุณาปรับปรุงข้อมูลและหลักกฎหมายรวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาให้มีความกระชับชัดเจนท่กยิ่งขึ้น ซึ่งทาง Lawyers.in.th เห็นว่าหากจะนำไปแก้ไขในบทความเดิมก็เป็นที่เสียดาย และจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไปแล้วซึ่งมียอดเข้าชมและอ่านถึง 18,xxx เศษ ในวันเดียว ซึ่งรายละเอียดที่ปรับปรุงใหม่มีดังต่อไปนี้ แนวคำพิพากษาฎีกาในความผิดฐานต่างๆ ที่น่าสนใจ การบรรยายฟ้องในหัวข้อ “การกระทำ” มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ก) ต้องบรรยายข้อเท็จจริงในฟ้องยืนยันว่าจำเลยกระทำผิดและข้อเท็จจริงนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกันเองจนไม่ทราบว่าโจทก์กล่าวหาจำเลยกระทำผิดฐานใด (เว้นแต่ลักทรัพย์รับของโจรที่ไม่ตองยื่นยันในความผิดฐานลักทรัพย์)   ข) ฟ้องต้องบรรยายการกระทำทีโจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดเกี่ยวพันประสานกับองค์ประกอบความผิดของกฎหมายจนครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้    ตัวอย่าง  (ยืนยันว่าจำเลยกระทำผิด)  เช่น โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ............เวลา.................มีคนร้ายงัดฝาห้องลักทรัพย์ของนายเคลือบ เดิมสูงเนิน เจ้าพนักงานจับตัวจำเลยได้พร้อมด้วยสิ่งของที่คนร้ายลักไป ขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ ดังนี้ เป็นฟ้อง ไม่สมบูรณ์ เพราไม่ระบุยืนยันว่าจำเลยได้กระทำผิด                 ...

รวมธงคำตอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตไทย

  • ธงคำตอบ อาญา ภาค 1 สมัยที่ 56  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.622612974451917.1073741833.277722582274293&type=3 • ธงคำตอบ แพ่ง ภาค 1 สมัยที่ 56  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.622615037785044.1073741834.277722582274293&type=3 • ธงคำตอบ วิ.อาญา ภาค 2 สมัยที่ 56  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.622616421118239.1073741835.277722582274293&type=3 • ธงคำตอบ วิ.แพ่ง ภาค 2 สมัยที่...

ผิดสัญญากู้ยืมแต่ติดคุก

  "ผิดสัญญากู้ยืมแต่ติดคุกมีที่ไหนลองอ่านดู" คำถาม สมคบกันทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมิได้เป็นหนี้กันจริง แล้วดำเนินการบังคับตามคำพิพากษาตามยอมต่อที่ดิน เพื่อมิให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของผู้กู้บังคับคดีแก่ที่ดินดังกล่าวได้ จะเป็นความผิดหรือไม่ คำพิพากษาฎีกาที่ 701/2553 จำเลยที่ 1 และที่ 2 สมคบกันทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2541 จำนวนเงิน 500,000 บาท และฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2542 จำนวนเงิน 200,000 บาท...

พฤติการณ์อย่างไรถือว่าเลิกสัญญาโดยปริยาย

  คำถาม  วันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อที่ดินตรงกับวันอาทิตย์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจดำเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ หลังจากวันดังกล่าวคู่สัญญามิได้เรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาต่อกัน ผลของสัญญาจะเป็นอย่างไร คำพิพากษาฎีกาที่  8188/2554  เมื่อกำหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2547 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงไม่อาจดำเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ และในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2547 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้ไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการดังกล่าวเช่นกัน จึงยังถือไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญา และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยโจทก์ผู้จะซื้อมีหน้าที่ต้องชำระราคาให้แก่จำเลยผู้จะขาย  ส่วนจำเลยผู้จะขายมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ผู้ซื้อ เมื่อไม่ปรากฏว่าภายหลังจากวันดังกล่าวคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีการเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาต่อกัน จึงถือว่าคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยาย และเมื่อสัญญาเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 จำเลยจึงต้องคืนเงินมัดจำที่รับไว้แก่โจทก์   เครดิต นคร ธรรมราช

ฟ้องอย่างไร แพ้ตั้งแต่ในมุ้ง

  แนวคำพิพากษาฎีกาในความผิดฐานต่างๆ    -  ความผิดฐานหมิ่นประมาท โจทก์ต้องบรรยายถึงข้อความที่หมิ่นประมาท หากข้อความนั้นมิได้มีความหมายชัดแจ้งอยู่ในตัวว่าเป็นการใส่ความโจทก์ให้โจทก์เสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง โจทก์ต้องบรรยายด้วยว่าข้อความตอนใดทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังอย่างไร มิฉะนั้นเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์   -  ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ มิได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำโดยรู้ว่าเจ้าหนี้ของตนได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ เป็นฟ้องไม่สมบูรณ์ -  ฟ้องที่บรรยายว่า ...จำเลยเจตนาเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลโดยชอบแล้วได้รับชำระหนี้... เป็นคำฟ้องที่มีความหมายชัดเจนว่า จำเลยได้รู้อยู่แล้วว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิทางศาลแล้ว -  แต่คำฟ้องที่บรรยายว่า ...จำเลยกระทำทั้งที่ตระหนักดีว่าโจทก์ต้องฟ้องบังคับคดีอย่างแน่นอน... เป็นการบรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำไปทั้งที่คาดหมายว่าโจทก์ต้องฟ้องบังคับคดี เป็นคำฟ้องที่มิได้ระบุว่าได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา...