การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ รวมถึงที่งอกริมตลิ่งด้วยหรือไม่

การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ รวมถึงที่งอกริมตลิ่งด้วยหรือไม่ คำตอบ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4386/2551 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภริยานายหล่อ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 ที่เกิดกับนายหล่อ ส่วนจำเลยและนายวงษ์เป็นบุตรนายหล่อที่เกิดกับนางต๋อย เดิมนายฮ้อและนางฮวยบิดานายหล่อซึ่งเป็นปู่และย่าของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 กับจำเลยเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 8662 เนื้อที่ 1 ไร่...

การสร้างโรงเรือนในที่ดินผู้อื่นโดยสุจริตหรือไม่ พิจาณาขณะใด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8305/2551 โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดินและรื้อถอนเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองภายใน 30 วัน นับแต่ศาลมีคำพิพากษากับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทพร้อมกับรื้อถอนเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าว กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง แต่ไม่ตัดสิทธิคู่ความที่จะไปว่ากล่าวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า...

วิเคราะห์คดีแชร์ ท้าวแชร์ออนไลน์เปิดแชร์หลายวงมีความผิดหรือไม่ และเลขาวง หรือผู้ช่วยถือเป็นตัวการร่วมหรือไม่

ตามที่ทางทีมงานทนายกฤษดา เคยเขียนบทความ วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีการฟ้องคดี และอายุความ หากยังไม่เคยอ่าน คลิก ไปแล้วนั้น ต่อมามีผู้อ่านหลายท่านสงสัยว่าการที่้ทาวแชร์เปิดวงแชร์เกิน 3 วง ทุกวงมีสมาชิกรวมกันเกิดน 30 คน และทุนกองกลางเกิน 3แสนนั้น การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร และการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำกรรมเดียวที่เป็นความผิดหรือหลายกรรมที่ศาลจะนำมาลงโทษในลักษณะหลายกรรมต่างกัน ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอนำท่านไปวิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสินไว้ดังนี้ เปิดบทวิเคราะห์คดีแชร์ ท้าวแชร์ออนไลน์เปิดแชร์หลายวงมีความผิดหรือไม่ และเลขาวง หรือผู้ช่วยถือเป็นตัวการร่วมหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20111 -...

จดทะเบียนหย่ากับสามีแล้ว มีสิทธิฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนหรือไม่

คำถาม จดทะเบียนหย่ากับสามีแล้ว มีสิทธิฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนหรือไม่ คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4261/2560 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 17 กรกฎาคม 2556) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ...

บริษัทนิติบุคคล แจ้งความร้องทุกข์โดยไม่ได้ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบอำนาจ เป็นการร้องทุกข์ที่ชอบทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

คำถาม บริษัทนิติบุคคล แจ้งความร้องทุกข์โดยไม่ได้ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบอำนาจ เป็นการร้องทุกข์ที่ชอบทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1287/2553 ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), 123 แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหนังสือมอบอำนาจมิได้ประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ร่วมตามข้อบังคับซึ่งมีผลให้การมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายก็ตาม แต่ก็ได้ความว่าในวันที่ ก. ผู้รับมอบอำนาจเข้าให้การต่อพนักงานสอบสวนนั้น ก. มิได้นำหนังสือร้องทุกข์ไปมอบให้แก่พนักงานสอบสวน เป็นการร้องทุกข์ด้วยวาจา และในวันเดียวกันนั้นเอง ด. และ ว. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ร่วมก็ได้ไปพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับ ก. และให้การต่อพนักงานสอบสวนไว้ด้วยตามบันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษหรือพยาน ซึ่ง ธ. พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่า ในวันที่พยานรับคำร้องทุกข์...

โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อสอบคําให้การจําเลยและกําหนดวันนัด สืบพยานโจทก์ ศาลพิพากษายกฟ้อง ชอบหรือไม่

คำถาม โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อสอบคําให้การจําเลยและกําหนดวันนัด สืบพยานโจทก์ ศาลพิพากษายกฟ้อง ชอบหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๙๓/๒๕๖๐ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าโจทก์ไม่มาตามกําหนดนัด ให้ศาลยกฟ้องเสีย ซึ่งคําว่า “กําหนดนัด" ตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง กําหนดนัดไต่สวนหรือกําหนดนัดพิจารณา โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อสอบค่าให้การจําเลยและกาหนดวันนัด สืบพยานโจทก์ ซึ่งมิใช่วันนัดพิจารณาหรือนัดสืบพยานโจทก์ /แต่เป็นวันที่โจทก์มาศาลเพื่อ กําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และฟังกําหนดวันนัดพิจารณาคดี กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา...

ถูกทำละเมิดเพราะปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาระสำคัญในการทำสัญญาซื้อขายบ้าน มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอะไรบ้าง

คำถาม ถูกทำละเมิดเพราะปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาระสำคัญในการทำสัญญาซื้อขายบ้าน มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอะไรบ้าง คำตอบ เคยมีคำพิพากาาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1808/2561 การที่จำเลยใช้กลฉ้อฉลในการทำสัญญาด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทั้งสองซึ่งประสงค์จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย โดยการไม่ได้ให้คำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าที่จำเลยขายแก่ผู้บริโภคทั้งสอง อันเป็นการโฆษณาที่ใช้ข้อความไม่เป็นธรรมโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า และตัดโอกาสของผู้บริโภคที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตัดสินใจที่จะเข้าทำสัญญากับจำเลย ดังนั้นผู้บริโภคทั้งสองจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาซื้อขายอันเป็นโมฆียะนี้ เป็นกรณีจำเลยละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งสองตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ที่มีมาตรา 4 ประกอบมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 รับรองไว้ จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา ค่าธรรมเนียมสัญญาจำนอง...

รับมอบเงินจากผู้กระทำผิดโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินค่ายาเสพติด มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่

คำถาม รับมอบเงินจากผู้กระทำผิดโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินค่ายาเสพติด มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่ คำตอบ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1878/2561 ค. โทรศัพท์นัดหมายสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก ด. เป็นเพียงเรื่องที่ทำให้สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นเท่านั้น การจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนยังไม่สำเร็จ ขณะที่จำเลยรับมอบเงินค่าเมทแอมเฟตามีนจาก ค. เพื่อนำไปให้ ด. ก่อนที่ ค. จะเดินไปหยิบเมทแอมเฟตามีนและขับรถจักรยานยนต์กลับออกไป การจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวยังไม่ขาดตอนแต่อย่างใด เมื่อจำเลยรับเงินโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นค่าเมทแอมเฟตามีน ถือว่าจำเลยกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นในการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตาม ป.อ. มาตรา 86 สรุป ถือว่าเป็นกระทำด้วยประการใด ๆ...

ครอบครองที่ดินมาก่อน ส.ป.ก ออกเอกสารสิทธิ ต่อมามีผู้โต้แย้งใครมีสิทธิดีกว่ากัน

คำถาม ครอบครองที่ดินมาก่อน ส.ป.ก ออกเอกสารสิทธิ ต่อมามีผู้โต้แย้งใครมีสิทธิดีกว่ากัน คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2328/2561 ที่ดินพิพาทที่โจทก์และจำเลยทั้งสี่กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก. 4 - 01) ให้แก่ผู้ใด ซึ่งตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 19 (7) บัญญัติให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้ บุคคลหรือเกษตรกรที่จะเข้ามาอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก่อน แม้โจทก์จะครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อนทางราชการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินก็ตาม แต่เมื่อทางราชการประกาศให้ที่ดินพิพาทตั้งอยู่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...

ฟ้องหย่าและฟ้องแบ่งสินสมรส ศาลยกฟ้องโดยไม่มีเหตุฟ้องหย่า ต่อมาฟ้องแบ่งสินสมรสเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่

คำถาม คดีก่อน โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจําเลยหย่ากันและแบ่ง สินสมรส ศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากไม่มีเหตุหย่า จึงไม่ได้วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นสินสมรส ที่จะต้องแบ่ง คดีหลัง โจทก์ฟ้องขอให้แยกสินสมรสและให้จําเลยชําระค่าอุปการะเลี้ยงดู ดังนี้ ฟ้องในคดีหลังเป็นฟ้องซ้ำหรือดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๔/๒๕๖๑ คดีก่อนโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และ จําเลยหย่ากันและแบ่งสินสมรส ประเด็นในคดีก่อนมีว่า มีเหตุหย่าหรือไม่ หากศาลพิพากษาให้ หย่าจึงจะมีการแบ่งสินสมรสกันว่ามีทรัพย์สินใดที่เป็นสินสมรส เมื่อศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากไม่มีเหตุหย่า จึงไม่ได้วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสที่จะต้องแบ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้แยกสินสมรสและให้จําเลยชําระค่าอุปการะเลี้ยงดู ประเด็นแห่งคดีมีว่า...