รวมคำพิพากษาฎีกา สู้คดีโกงเจ้าหนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4101/2560 โจทก์ฟ้องจำเลยในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ปัญหาว่าฟ้องโจทก์ข้อ 2.1 และ 2.2 ขาดอายุความหรือไม่ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด เมื่อโจทก์มิได้ร้องทุกข์เพราะประสงค์ดำเนินคดีเอง โจทก์ต้องฟ้องคดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดด้วย เมื่อโจทก์ฎีการับว่าผู้แทนโจทก์ทราบว่า จำเลยโอนโฉนดที่ดินตามฟ้องข้อ 2.1, 2.2 ไปให้บริษัท พ. และ...

ตำรวจล่อซื้อ ยาบ้า เป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยมิชอบหรือไม่

คำถาม การที่เจ้าพนักงานตำรวจล่อซื้อเมทแอมเฟตามีน เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยได้ดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 961-962/2555 การที่เจ้าพนักงานตำรวจใช้ ผ. ไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 1 ซึ่งมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอยู่แล้ว และก่อนหน้านี้ ผ. ก็เคยซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 1 จำนวน 100 เม็ด และถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมได้ การล่อซื้อดังกล่าวเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ที่ได้กระทำอยู่แล้วมิได้ล่อซื้อหรือชักจูงใจให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิดอาญาที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดมาก่อน...

โอนที่ดินโดยมีเจตนาลวง เพื่อให้ญาติหรือเพื่อนนำไปจำนอง สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนได้หรือไม่

โอนที่ดินโดยมีเจตนาลวง เพื่อให้ญาติหรือเพื่อนนำไปจำนอง สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนได้หรือไม่ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๕๐/๒๕๖๑ โจทก์ฟ้องและแก้ไขคําฟ้องขอให้บังคับจําเลยทั้งสองร่วมกันไถ่ถอน จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๕๑๓ เนื้อที่ ๖๘ ตารางวา ของโจทก์ แล้วจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์คืนโจทก์โดยปลอดจํานองและภาระติดพันใด ๆ โดยให้จําเลยทั้งสอง ร่วมกันออกค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนทั้งสิ้น พร้อมส่งมอบต้นฉบับโฉนดที่ดินดังกล่าวคืนโจทก์ หากจําเลยทั้งสองไม่ส่งมอบ ต้นฉบับโฉนดที่ดินคืน ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่แก่โจทก์ หากจําเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ จําเลยทั้งสอง โดยให้โจทก์ทําการไถ่ถอนจํานองแทนและให้จําเลยทั้งสองชดใช้ เงินค่าไถ่ถอนจํานองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ...

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีอำนาจปกครองบุตร ย้อนหลัง10ปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 515/2560 การที่โจทก์ทั้งสองไม่มาดูแลเอาใจใส่ผู้เยาว์ ไม่ช่วยค่าอุปการะเลี้ยงดู และไม่มาเยี่ยมผู้เยาว์ตามสมควร ทำให้ผู้เยาว์แม้รู้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบิดามารดาแต่ไม่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์อบอุ่นใกล้ชิด ตรงกันข้ามกลับหวาดกลัวที่จะต้องไปอาศัยอยู่กับโจทก์ทั้งสอง ยิ่งกว่านั้นการที่โจทก์ที่ 2 ใช้กำลังหักหาญแย่งชิงตัวผู้เยาว์ ทำให้ผู้เยาว์ตกใจหวาดกลัว เครียดและวิตกหากจะต้องไปอยู่กับโจทก์ทั้งสอง อาการผิดปกติทางจิตใจแสดงออกให้เห็นได้ทางพฤติกรรม มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่โรคทางจิตเวช จำเป็นต้องจัดการแก้ไขให้สภาพการใช้ชีวิตของผู้เยาว์กลับสู่สภาวะปกติ โดยให้ผู้เยาว์ได้อยู่อาศัยในที่ที่เหมาะสมการกระทำดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองเป็นการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ แม้ญาติของผู้เยาว์หรืออัยการไม่ได้ร้องขอ ศาลมีอำนาจถอนอำนาจปกครองบางส่วนของโจทก์ทั้งสองได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงความผาสุกของผู้เยาว์แล้ว จึงเห็นสมควรให้ถอนอำนาจปกครองของโจทก์ทั้งสองเฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนดที่อยู่อาศัยของผู้เยาว์...

รวม 5 บทความทางกฎหมายที่คนอ่านมากที่สุดในปี 2562

อันดับ 1. อ่านถึง 206,871 ครั้ง  ที่ดิน ภบท.5 ซื้อขายได้หรือไม่ มีวิธีการออกโฉนดอย่างไร อันดับ 2. อ่านถึง 155,736 ครั้ง ที่ดิน (ส.ป.ก.) สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่ และหากไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนหรือไม่ อันดับ 3. อ่านถึง 72,047 ครั้ง วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีฟ้องคดีและอายุความในการฟ้อง อันดับ 4. อ่านถึง 48,628...

การอ้าง การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบันดาลโทสะ สามารถอ้างเมื่อภยันตรายผ่านไปแล้วได้หรือไม่

การอ้าง การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบันดาลโทสะ สามารถอ้างเมื่อภยันตรายผ่านไปแล้วได้หรือไม่ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๔๖/๒๕๖๐ จําเลยเห็นผู้ตายขณะมีเพศสัมพันธ์กับภริยา จําเลยจึงเข้าไปชกต่อยต่อสู้กับผู้ตาย เมื่อจําเลยเพลี่ยงพล้ํา ภริยาจําเลยและผู้ตายรีบสวมใส่ กางเกง แล้วภริยาจําเลยไปติดเครื่องรถจักรยานยนต์และเรียกผู้ตายขึ้นรถ ผู้ตายก็รีบวิ่งไป นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ภริยาจําเลยขับออกไป ดังนี้ ภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมายได้ผ่านพ้นไปแล้ว การที่จําเลยวิ่งตามไปทันทีแล้วใช้ไม้และเสียมตี ผู้ตายจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันสิทธิของตนได้ แต่อย่างไรก็ดี การกระทําดังกล่าว เป็นการกระทําต่อเนื่องกระชั้นชิดกับเหตุการณ์ที่จําเลยเห็นผู้ตายมีเพศสัมพันธ์กับ ภริยาจําเลย ถือได้ว่าจําเลยถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่...

รวมคำพิพากษาฎีกา สู้คดีแชร์ล้ม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1792/2559 โจทก์และจำเลยร่วมกันเล่นแชร์ จำเลยประมูลแชร์ไปแล้วออกเช็คผู้ถือไม่ได้ลงวันที่ระบุจำนวนเงินค่าแชร์มอบให้ ว. ไว้ โจทก์ยังไม่ได้ประมูลแชร์และได้รับเช็คดังกล่าวจาก ว. โดยสุจริตเพื่อชำระค่าแชร์ ต่อมาแชร์ล้มและ ว. หลบหนี โจทก์หมดโอกาสที่จะประมูลแชร์ได้ต่อไป โจทก์ชอบที่จะเรียกให้จำเลยชำระหนี้ค่าแชร์ที่ต้องส่งคืนให้โจทก์ได้ทันทีเมื่อวงแชร์ล้มตั้งแต่งวดวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โจทก์ชอบที่จะลงวันที่สั่งจ่ายเช็คเป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ตามข้อตกลงเล่นแชร์แล้วนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร แต่โจทก์ลงวันที่สั่งจ่ายเช็คเป็นวันที่ 25 มกราคม...

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่ คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๓๑/๒๕๖๐ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจด ทะเบียนให้ที่ดินระหว่างจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ซึ่งเป็นบุตรโดยเสน่หา อันเป็นทางให้โจทก์ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยที่ ๑ เสียเปรียบ จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๒๓๗ แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าหนี้ที่จําเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ตาม คําพิพากษาตามยอมเป็นหนี้ระหว่างจําเลยที่ ๑...

ลูกหนี้จำนองขายที่ดินเพื่อใช้หนี้จำนอง เจ้าหนี้สามัญฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

คําถาม ลูกหนี้ขายที่ดินของลูกหนี้ซึ่งติดจํานองแล้วนําเงินไปชําระหนี้ให้แก่ เจ้าหนี้ผู้รับจํานอง เจ้าหนี้สามัญจะฟ้องเพิกถอนการซื้อขายให้ผู้ซื้อโอนที่ดินคืนแก่ลูกหนี้ ได้หรือไม่ . ณ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๐ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้ กระทําลงทั้งร้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ... ดังนั้น นิติกรรมที่ลูกหนี้กระทําลง ที่จะทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ...

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฟ้องขับไล่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5210/2561 พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 47 บัญญัติว่า "ผู้เช่านามีสิทธิปลูกพืชอายุสั้นใดๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เช่าได้ รวมทั้งการใช้ที่นาบางส่วนทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการปลูกไม้ยืนต้น ในเมื่อไม่ทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก" แม้จำเลยเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์เพื่อใช้ทำนา แต่ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มิได้จำกัดว่าจำเลยต้องทำนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จำเลยอาจใช้ที่ดินพิพาทที่เช่าบางส่วนทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมเพื่อเพิ่มรายได้ มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน และลดความเสี่ยงจากการตลาดที่แปรปรวน หากไม่ทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก ดังนั้น จำเลยจึงมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หากไม่ทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลง การที่จำเลยใช้ที่ดินพิพาทที่เช่าบางส่วนเนื้อที่ประมาณ...