ถึงแก่ความตายในขณะบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์มรดกแก่วัดหรือทายาท

ถึงแก่ความตายในขณะบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์มรดกแก่วัดหรือทายาท หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2157/2561 ข้อเท็จจริงได้ความว่า เงินในบัญชีเป็นเงินบริจาคที่ได้มาจากการทํา ศพของผู้ตาย จึงต้องพิจารณาว่า โจทก์เป็นผู้มีอํานาจจัดการศพของผู้ตาย หรือไม่ ปรากฏจากทางนําสืบของโจทก์จําเลยว่า ผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้จัดการ มรดกและไม่ได้ตั้งผู้จัดการศพ ทายาทไม่ได้มอบหมายตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้ จัดการศพ อีกทั้งไม่มีผู้ได้รับทรัพย์มรดกด้วย เพราะผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดก จึงเป็นกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ต้องวินิจฉัยโดยเทียบ บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง...

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ ด้วยการสื่อสารปัจจุบันที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ความระมัดระวังทางอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นได้น้อยในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา มีข้อคิดวิเคราะห์ให้ท่าผู้อ่านได้วินิจฉัยว่าการส่งข้อความด่าทางไลน์นั้นมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อชี้ขาดความเห็นแย้งดังนี้ หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา คําชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๔๐๙/๒๕๕๙ ป.อ. ดูหมินซึ่งหน้า (มาตรา ๓๙๓) ผู้ต้องหาได้ส่งข้อความผ่านโปรแกรมแชทไลน์เข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้เสียหายที่ ๑ มีข้อความว่าผู้เสียหายที่ ๑ เป็นชู้กับผู้เสียหายที่ ๒ - ที่ ๕ ต่อมาหลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหารับว่าเป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวไปยังผู้เสียหายที่ ๑ จริง แต่เนื่องจากขณะที่...

ฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแพ่ง จากการที่ถูกฟ้องเท็จคดีอาญา ต้องรอให้ผลจากคดีอาญาถึงที่สุดก่อนหรือไม่

คําถาม โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจําเลยโดยอ้างว่าจําเลยฟ้องเท็จโจทก์ ในคดีอาญา โดยก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจําเลยในข้อหาฟ้องเท็จ ซึ่งคดีอาญา ดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง ดังนี้ ในการพิจารณาคดีแพ่งศาลจําต้องรอฟัง ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้  คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๔๓/๒๕๕๙ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา ๔๐ บัญญัติว่า การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาล ซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอํานาจชําระคดีแพ่งก็ได้ การพิจารณาคดีแพ่ง ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหมายเลขดําที่...

ผู้ครอบครองที่ดินพิพาท กับผู้มีชื่อในโฉนดใครมีสิทธิดีกว่ากัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1295/2560 โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 1309 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย (บึงกาฬ) เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องและจำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งขอให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาท โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตั้งแต่รับฟ้องแย้งเป็นไม่รับฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 นางมะลิวัลย์...

ความหมายของคำนิยามที่ว่า “ปัญหาสำคัญอันควรขึ้นสู่ศาลสูงสุด” ตามคำพิพากษาศาลฎีกามีว่าอย่างไร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 32/2520 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งประกอบกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในการพาณิชย์กิจใด ๆ เพื่อเอาเปรียบในทางการค้า บังอาจมีเครื่องชั่งพิกัดกำลัง 35 กิโลกรัม ใช้ในกิจการชั่งน้ำหนักขายข้าวสารและสินค้าอื่น ๆ ให้แก่ผู้มาติดต่อซื้อ โดยเครื่องชั่งดังกล่าวตุ้มน้ำหนักที่ใช้น้ำหนักขาดไปจากน้ำหนักมาตรฐาน ทำให้จำเลยได้เปรียบลูกค้า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38...

การขอให้รับรองบุตรในคดีครอบครัว ต้องทำเป็นคำร้องหรือคำฟ้อง

การขอให้รับรองบุตรในคดีครอบครัว ต้องทำเป็นคำร้องหรือคำฟ้อง ข้อสันนิษฐานหลักการของมาตรา ๑๕๕๕ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยบทสันนิษฐานของกล สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย ในคดีฟ้องขอให้รับเด็ก ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ยังเป็นปัญหาหลักและเป็นคำถามที่รับปรึกษามาเยอะมาก แต่ในทางปฏิบัตินั้นต้องทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องนั้นมีหลักการดังนี้ ที่ว่า “ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย” ต้องเสนอคดีอย่างดี ข้อพิพาทโดยทําเป็นคําฟ้องชายที่อ้างว่าเป็นบิดาเป็นจําเลยตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๒ เช่น โจทก์เป็นบุตรของจําเลยจึงมีสิทธิฟ้องขอให้จําเลยรับโจทก์เป็นบุตร แม้มารดาโจทก์เคยทํา หนังสือรับรองว่าโจทก์ไม่ใช่บุตรของจําเลยและทําหนังสือมอบอํานาจให้จําเลยไปยื่นคําร้องขอ เพิกถอนหลักฐานทางทะเบียน ก็หามีผลเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิของโจทก์ไม่ (ฎ.๒๐๘๒/๒๕๒๕, ฎ.๒๑๓/๒๔๙๐) แต่คดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร...

ความหมายของการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ตามคำพิพากษาศาลฎีกามีว่าอย่างไร

ความหมายของการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา หลักกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8016/2556 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 ปรับ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า การกระทำอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา...

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้น รวมถึงค่าธรรมเนียมใช้แทนแก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีด้วยหรือไม่

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้น รวมถึงค่าธรรมเนียมใช้แทนแก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีด้วยหรือไม่ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๑ จําเลยยื่นคําร้องว่าจําเลยไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลเลยประสบภาวะทางการเงินมีค่าใช้จ่ายและหนี้สินเป็น จํานวนมาก ไม่มีเงินมาชําระค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมใช้แทนได้ หากจําเลยไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อน เกินสมควร ขอให้ศาลไต่สวนและมีคําสั่งอนุญาตให้จําเลยดําเนินคดี โดยยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์รวมถึงค่าธรรมเนียม ใช้แทนด้วย รายละเอียดในคําร้องแสดงให้เห็นว่าจําเลยขอยกเว้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด ซึ่งหากศาลชั้นต้นไต่สวนคําร้องแล้ว เห็นว่ามีเหตุอันควรยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามที่จําเลยร้องขอแต่บางส่วน ย่อมต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอนุญาตให้จําเลยได้รับการยกเว้นส่วนใด หรือเพียงใด ซึ่งทําให้จําเลยทราบได้ว่าค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง นํามาวางศาลพร้อมฟ้องอุทธรณ์นั้น เฉพาะค่าขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียม ที่จําเลยจะต้องใช้แทนโจทก์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๙ การที่ศาลชั้นต้น...

การอุทธรณ์คดีผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องเสียค่าธรรมเนียมใช้แทนหรือไม่

การอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค ในคดีผู้บริโภคนั้นเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคําพิพากษาแล้วคู่ความสามารถที่จะอุทธรณ์คําพิพากษา ของศาลชั้นต้นดังกล่าวภายในเวลา 1เดือน นับแต่วันที่อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น (มาตรา ๔๖) โดย จะต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกผู้บริโภค คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ พ.ร.บ.วิธีพิจาณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติว่า “ในคดีผู้บริโภคที่ ราคาทรัพย์สินหรือจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท ..ห้ามมิให้คู่ความ อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง” ตามบทบัญญัติดังกล่าว ถ้าหากว่าการอุทธรณ์นั้น ก.เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง หากว่าราคาทรัพย์สินหรือจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐...

(ฎีกากลับหลัก)หนี้ค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของเก่าค้างชำระ ผู้ซื้อรายใหม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่

หนี้ค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของเก่าค้างชำระ ผู้ซื้อรายใหม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ทีมงานทนายกฤษดาขออนุญาตพาท่านไปวิเคราะห์ข้อกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเคยตัดสินไว้ดังนี้ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3188/2561 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและลงโทษผู้มีหนี้ที่ชำระแต่ชำระเงินดังกล่าวล่าช้าเฉพาะสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในขณะที่เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสาธารณูปโภคดังกล่าวอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยไม่ได้บัญญัติให้รวมไปถึงผู้รับโอนที่ดินต่อมาจากเจ้าของเดิมที่เป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้รับผิดในค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคอันเกิดก่อนที่จะได้รับโอนหรือเข้าครอบครองที่ดิน และไม่มีบทบัญญัติใดบังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้เมื่อที่ดินดังกล่าวปลอดจากหนี้อันเกิดจากค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคโดยต้องมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมาแสดง เมื่อเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเกิดขึ้นก่อนโจทก์เข้าเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โจทก์ไม่มีหน้าที่ที่ต้องชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นก่อนที่โจทก์รับโอนที่ดินมา จำเลยที่ 1 ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ย่อมเรียกเอาจากเจ้าของที่ดินคนเดิมในขณะเกิดหนี้ได้โดยตรง สรุป ผู้รับโอนรายใหม่ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นก่อนที่โจทก์รับโอนที่ดินมา นิติบุคคลหมู่บ้าน ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ย่อมเรียกเอาจากเจ้าของที่ดินคนเดิมในขณะเกิดหนี้ได้โดยตรง มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี lawyers.in.th