ออกเช็คเพื่อชําระ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกิน อัตราที่กฎหมายกําหนด มีความผิดทางอาญาหรือไม่

ทางทีมงานเคยเขียนอธิบายเดี่ยวกับ การต่อสู้คดีเช็คเด้ง ว่าควรทำอย่างไรไปแล้วในบทความก่อน (หากยังไม่ได้อ่านคลิก) ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตอธิบายเจาะรายละเอียดในส่วนของปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีว่าปัจจุบันนายทุนเงินกู้ หรือท้าวแชร์ มักจะให้ผู้กู้ หรือลูกแชร์ ตีเช็คค้ำประกันเงินกู้นั้น หากปัญหาในข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าการออกเช็คดังกล่าวมีขึ้นเพื่อชำระดอกเบี้ยในอัตรที่เกินหว่ากฎหมายกำหนดแล้ว ผู้สั่งจ่ายมีความผิดทางอาญาหรือไม่ คำถาม ออกเช็คเพื่อชําระ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกิน อัตราที่กฎหมายกําหนด มีความผิดทางอาญาหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 ถึง 655 บัญญัติเป็นใจความ สําคัญว่าการกู้ยืมเงินห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี และห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นหรือ...

การโอนเงินใช้หนี้ผ่านบัญชีธนาคาร ถือเป็นหลักฐานการชำระเงินตามกฎหมายได้หรือไม่

ปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตแบค์กิ้งถือว่าเป็นเรื่องปกติ และนิยมทำกันมากมาย การที่ผู้กู้โอนเงินหรือนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารผู้ให้กู้นั้น ถือเป็นหลักฐานการชำระหนี้ ที่สามารถมานำสืบการชำระหนี้ตามกฎหมายในการสู้คดีได้หรือไม่ ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอนำท่านไปวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา ที่เคยทีคำวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำถาม การโอนเงินใช้หนี้ผ่านบัญชีธนาคาร ถือเป็นหลักฐานการชำระเงินตามกฎหมายได้หรือไม่ คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗/๒๕๖๑ โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จําเลยทําหนังสือสัญญากู้เงินและรับเงินจากโจทก์ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๑๑๐,๐๐๐ บาท...

ในคดีที่ราษฎรฟ้องเอง ศาลยกฟ้องโดยไม่ได้ไต่สวนมูลฟ้องชอบหรือไม่

การฟ้องคดีอาญาของราษฎร ที่ใช้สิทธิการฟ้องคดีเองนั้นปัจจุบันมีการใช้สิทธิกันมาก แต่ก็มีไม่น้อยที่ศาลมีคำสั่งยกฟ้องชั้นตรวจคำฟ้อง โดยไม่ได้มีการไต่สวนมูลฟ้องคำถามที่ขึ้นหัวข้อไว้ว่าหาก ศาลพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้ไต่สวนนั้น เป็นการชอบหรือไม่อย่างไร และ หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืน สามารถฎีกาได้หรือไม่ ทีมงานทนายกฤษดา ขอเชิญท่านไปวิเคราะห์ด้วยกันดังนี้ คําถาม คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้มีการ ไต่สวนมูลฟ้องก่อนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๒ (๑) เป็นการชอบหรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๔๔/๒๕๖๑ โจทก์ทั้งสิบห้าฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและยกฟ้อง โจทก์ทั้งสิบห้าโดยมิได้มีการไต่สวนมูลฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา...

คำให้การรับสารภาพ รวมถึงรับข้อเท็จจริงในฟ้อง การนับโทษต่อและการรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันด้วยหรือไม่

หลายๆท่านมักสงสัยว่า การที่จำเลยจะรับสารภาพนั้น หากจำเลยเคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน การรับสารภาพนั้นจะเป็นเรื่องที่รวมถึงรับข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้องและมีคำขอให้นับโทษต่อ บวกโทษ หรือเพิ่มโทษแล้วด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณี ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขอพาท่านไปวิเคราะห์ด้วยคำพิพากษาฎีกาที่เคยมีคำพิพากษาไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๒๑/๒๕๖๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีพิจารณาความอาญา คําให้การรับสารภาพ (ม.๑๗๖) พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๕๓ (ม.๒๕, ม.๔๔) ย่อสั้น โจทก์ฟ้องว่า จําเลยมีหน้าที่ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก เข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑...

เปิดระเบียบใหม่กรมราชทันฑ์ 2561 วางหลักเกณฑ์ทนายความพบผู้ต้องหาเข้ม

ดังที่เป็นข่าวโด่งดังเกี่ยวกับกรณี ที่มีขบวนการผู้กระทำผิดหลอกลวงผู้ต้องขังคดียาเสพติด เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ลดโทษตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 และได้แจ้งถึงวิธีการ และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้กระทำผิด ที่มีการนำรายชื่อผู้ต้องขังยาเสพติด หรือการที่อนุญาตให้ทนายความพบผู้ต้องขังจำนวนหลายรายในครั้งเดียวกัน กรมราชทันฑ์จึงได้คุมเข้ม กำหนดหลักเกณฑ์ที่ทนายความจะต้องเข้าพบผู้ต้องหาไว้โดยละเอียด โดยออกเป็นระเบียบกรมราชทันฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 ซึ่งกำชับให้ทุกเรือนจำปฏิบัติหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และระเบียบในเรื่องดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับทนายความอย่างไรในวันนี้ ทีมงานทนายกฤษดา จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักในเรื่องดังกล่าว หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีสาระสำคัญเกี่ยวกับทนายความดังนี้        ...

ทนายความ

อาชีพทนายความ มีหน้าที่ว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญา และดำเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ ลักษณะและหน้าที่ของงานมีดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและดำเนินการ แทนคู่ความทั้งทางอาญาและแพ่ง ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยการศึกษาประมวล กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเทศบัญญัติคำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้วและกฎข้อ-บังคับที่ตราขึ้นไว้ให้คำแนะนำ แก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 2. ทำการแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหา บรรพต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย 3. ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 4. มีบทบาทในการสร้างและรักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม 5. มีบทบาทในการคุ้มครอง...

ตัวแทนชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความชั้น 4  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย จากตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่ ตำบลกุดเรือดำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11...

กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ศรีสมาน ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย...

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29” การสมัคร การยื่นสมัคร : สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ - 21 กันยายน พ.ศ.2561 (ตามวันและเวลาราชการ) ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) วัน-เวลา และสถานที่อบรม : วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5...

สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ”

สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสมบัติ เป็นกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ...