Home ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ที่ได้มีการจำกัดสิทธิของทนายความ และเกิดผลกระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการความรู้ความสามารถของทนายความชั้นสอง จึงทำให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันของทนายความเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง “สภาทนายความ” เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ โดยวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่ประชุมวุฒิสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2528 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทนายความ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอน 129 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ[แก้]

สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย

 1. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
 2. ควบคุมมรรยาททนายความ
 3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
 4. ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
 5. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

นายกสภาทนายความ[แก้]

ปัจจุบันสภาทนายความได้มีนายกสภาทนายความจำนวน 9 สมัย ดังนี้

 1. ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ (พ.ศ. 2529-2532)
 2. นายประธาน ดวงรัตน์ (พ.ศ. 2532-2535)
 3. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. 2535-2538)
 4. นายเกษม สรศักดิ์เกษม (พ.ศ. 2538-2541)
 5. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. 2541-2544)
 6. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. 2544-2547)
 7. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (พ.ศ. 2547-2550)
 8. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (พ.ศ. 2551-2553)
 9. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. 2553-2556)
 10. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (พ.ศ. 2556-2559)

ข้อมูลสำหรับติดต่อ[แก้]

 1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

7/89 อาคาร10 แขวงบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

 1. website official Lawyercouncil.or.th
 2. Facebook official https://www.facebook.com/pages/สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/272640916117799
 3. ปรึกษาปัญหากฎหมาย www.lawyers.in.th