Home สาระน่ารู้ อายุความฟ้องสัญญากู้ยืมไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน

อายุความฟ้องสัญญากู้ยืมไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน

1761

คำถาม…สัญญากู้ยืมไม่มีกำหนดระยะเวลา
ชำระคืน มีอายุความเท่าใด
image

คำตอบ…สัญญากู้ยืมที่ไม่มีกำหนดระยะเวลากู้ยืมมีอายุ10ปีนับถัดจากวันทำสัญญากู้ยืม เช่น ทำสัญญากู้ยืมเงินวันที่ 1ม.ค. 2558 ไม่กำหนดระยะเวลาชำระคืน อายุความในการฟ้องร้องจะเริ่มวันที่ 2ม.ค.2558หมดอายุความในวันที่ 1ม.ค. 2568
By MissLadyLawyer
มีปัญหาสัญญากู้ยืม ร่างสัญญา ร่างจดหมายทวงถาม ฟ้องกู้ยืม
ปรึกษา ทนายชีวารัตน์093-8791914
LINE ID :chompoo1103
……………….
คำพิพากษาฎีกาที่8811/2556
สัญญากู้เงินระหว่างโจทก์กับ ส. ไม่ได้กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนไว้ โจทก์ย่อมเรียกให้จำเลยชำระหนี้ได้โดยพลันตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง และถือเป็นเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิ
เรียกร้องได้ อายุความจึงเริ่มนับแต่วันถัดจากวันทำ
สัญญากู้เงิน และเมื่อ ส. ถึงแก่ความตายก่อนที่โจทก์ทวงถามก็ไม่
อาจใช้อายุความทั่วไปตามที่โจทก์ฎีกาเพราะสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกซึ่งยังไม่ถึง
กำหนดเวลาบังคับเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายก่อนถึงกำหนดนั้น เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องคดีเพื่อบังคับตาม
สิทธิเรียกร้องนั้น ภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รู้ถึงความตายของ
เจ้ามรดก เมื่อโจทก์เบิกความรับว่า ส. ถึงแก่ความตายในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และโจทก์อยู่ช่วยงานศพด้วย แสดงว่าโจทก์รู้ถึงการตายของ ส. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยในฐานะทายาทของ ส. ให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 พ้นกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการตายของ ส. ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม

Facebook Comments