Home โปรดเลือกอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ เป็นกรรมการเนติฯ ประเภทบุคคลอื่น

โปรดเลือกอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ เป็นกรรมการเนติฯ ประเภทบุคคลอื่น

11

‎เรียน‬ ท่านสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น ที่เคารพทุกท่าน
เนติฯ.เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ ผมอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ ผู้สมัครกรรมการเนติฯ ประเภทบุคคลอื่น ขอเรียนเชิญสามัญสมาชิกประเภทบุคคลอื่นทุกท่าน ได้โปรดพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเนติฯ ด้วยวิจารณญาณ ความคิดอิสระของแต่ละท่าน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการกฎหมายและเนติบัณฑิตยสภา (ทั้งนี้ เป็นสิทธิของท่านที่จะเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งก็ได้ เพียงแต่มิให้เกิน 5 คน) จึงเรียนมาด้วยความเคารพ และขอเรียนเชิญสามัญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดสนับสนุนผมด้วยนะครับ ทุกเสียงทุกคะแนนที่สนับสนุนมีความหมายสำหรับผมอย่างยิ่ง หากผมได้รับการเลือกตั้ง ผมจะมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สามัญสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณทุกเสียงที่สนับสนุนและเคารพทุกเสียงที่ลงคะแนนครับ.

เรียน ท่านสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น ที่เคารพรักทุกท่าน
ผมขอกราบเรียนทุกท่านที่มีสิทธิเลือกกรรมการเนติฯ. ประเภทบุคคลอื่น โปรดเลือกผู้ที่เสนอตนเข้ารับการเลือกตั้งโดยอิสระ ซึ่งมีอยู่หลายคน ส่วนจะเลือกทุกๆคนหรือไม่ เป็นดุลพินิจของท่าน เพราะผมเชื่อมั่นและเคารพในดุลพินิจการพิจารณาเลือกของทุกท่านว่ามีเจตนาเช่นเดียวกับผมที่ประสงค์ให้เนติฯได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อวงการกฎหมายโดยส่วนรวม อันเป็นผลดีต่อประเทศชาติยิ่งๆขึ้น ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
ฝากเลือกท่านอ.ด้วยนะครับ

12

14

13aj