[popupwfancybox id=”2″]

Revolution Slider Error: Slider with alias HomeSlider not found.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องขอบังคับคดีวันสุดท้าย แต่ส่งเอกสารไม่ครบจะบังคับคดีได้หรือไม่

คําถาม โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีในวันสุดท้ายที่มีสิทธิบังคับคดีภายในสิบปี นับแต่วันมีคําพิพากษา แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นําส่ง ไม่ชัดเจน และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมบางคนถึงแก่ความตาย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่ง ให้โจทก์แก้ไขข้อขัดข้องเช่นว่านั้นเสียก่อน ดังนี้ จะถือว่าโจทก์บังคับคดีภายในสิบปีแล้ว หรือไม่ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ ในคําพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๒๔/๒๕๖๑ การร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๑ (เดิม) (ปัจจุบันคือมาตรา ๒๗๔) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องดําเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ของการบังคับคดีให้ครบถ้วนภายใน ๑๐...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Revolution Slider Error: Slider with alias BoardSlider not found.

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ