[popupwfancybox id=”2″]

Revolution Slider Error: Slider with alias HomeSlider not found.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

คำถาม ทำสัญญาประนีประนอม  คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ? คำตอบ เคยมีคำพิาพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๙๑/๒๕๔๗ การทำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งกระทำต่อหน้าศาลและศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น มิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอย่างคดีธรรมดาที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยแล้วจึงพิพากษาชี้ขาดข้อพิพาทไป ข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงอาจมีผลไม่ตรงหรือเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องก็ได้ ถ้าข้อตกลงนั้นเกี่ยวพันกับประเด็นแห่งคดีและไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เพราะเป็นไปตามข้อตกลงที่คู่ความต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน จึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้พิพากษาเกินคำขอหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ดังนั้น การที่ศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมว่า ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี เกินกว่าอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของโจทก์ จึงหาเป็นการต้องห้ามตาม ป.วิ.พ....

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Revolution Slider Error: Slider with alias BoardSlider not found.

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ