[popupwfancybox id=”2″]

Revolution Slider Error: Slider with alias HomeSlider not found.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คําบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้า ๖ วันนับถึงวันประชุมมีผลให้มติเสียไปหรือไม่

คําถาม คําบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้ลงพิมพ์โฆษณาใน หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่นับถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ๖ วัน ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ และจะมีผลต่อมติที่ประชุมในวันดังกล่าวอย่างไร คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คําพิพากษาฎีกที่ ๒๔๙๖/๒๕๖๑ ป.พ.พ. มาตรา ๑๑๗๕ และ ๑๑๙๕ ได้กําหนดขั้นตอนการบอกกล่าว เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไว้ว่าต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย หนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยมุ่งประสงค์ ให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าว่าบริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ในกิจการใด ที่ใด...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Revolution Slider Error: Slider with alias BoardSlider not found.

Facebook สภาทนายความ

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ