Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ใช้ในกรณีใดได้บ้าง

คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ใช้ในกรณีใดได้บ้าง

10455

 

การเขียนคำขอท้ายคำฟ้อง “การถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา”เป็นคำขอที่ต้องขอเผื่อไปในคำฟ้องข้อ 4.และคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง

1.ใช้เฉพาะนิติกรรมสัญญาเท่านั้น คดีละเมิดหรือจะถือคำพิพากษาแทนการบังคับชำระหนี้อย่างอื่นไม่ได้ เช่น ในกรณีส่งมอบโฉนดที่ดิน 

2.การหย่าโดยคำพิพากษาถึงที่สุด คู่กรณีเพียงแต่ยื่นคำพิพากษาอันถึงที่สุดต่อนายทะเบียนก็ใช้ได้ ศาลไม่ต้องสั่งให้ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาอีก

3.คดีขับไล่รวมทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 296 ทวิ ได้บัญญัติวิธีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้โดยเฉพาะแล้ว เจ้าหนี้จึงขอให้ศาลสั่งให้บุคคลภายนอกรื้อถอนโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายไม่ได้

4.การใช้สิทธิคัดค้านแนวเขต โจทก์ชอบที่จะฟ้องต่อศาลได้และคำขอให้บังคับจำเลยถอนคำคัดค้านมีความหมายรวมถึงการที่ขอให้จำเลยมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท หากโจทก์ชนะคดีศาลย่อมมีอำนาจบังคับให้ตามที่ขอได้

 

 

เครดิต นคร ธรรมราช

Facebook Comments