Home ทริบเทคนิค/บทความ คำแนะนำวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอ่านสอบศาล อัยการ ภาค1

คำแนะนำวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอ่านสอบศาล อัยการ ภาค1

9866

 

มีหลายๆท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วยวันนี้จะมาขอแนะนำศัพท์ง่ายๆเพื่อใช้ในการจดจำ หรือแปลความต่อยอด  สำหรับผู้ที่มีความรู้น้อยขั้นเทพขออนุญาตผ่านนะครับ ดังนี้ครับ
1.ทิ้งฟ้อง abandon       = สละละทิ้ง, ทิ้ง (ฟ้อง)

** We had to abandon any further attempt at negotiation.
= พวกเราต้องล้มเลิกความพยายามในการเจจาต่อรองที่จะดำเนินต่อไป
** The plaintiff abandoned his plaint by neglecting to proceed with the case.
**โจทก์ทิ้งฟ้องโดยละเลยไม่ดำเนินคดีต่อไป

intentionally        =        โดยตั้งใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา,
=Syn.       deliberately,      intendedly,       voluntarily,
** She would never intentionally hurt anyone.
เธอคงจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใคร

2.plaintiff           = โจทก์ในคดีแพ่ง
=    the party who initiates a lawsuit by filing a complaint with …
คู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีโดยยื่นคำฟ้องต่อ…..
** plaintiff (also complainant) = a person who brings a legal action against somebody in a lawcourt.
**The jury found for the plaintiff. = คณะลูกขุนรับฟังข้อเท็จจริงจากโจทก์

3.plaint       = คำฟ้องแพ่ง
**supplementary plaint = คำฟ้องเพิ่มเติม
** The plaint shall set forth clearly the nature of the plaintiff’s claims and of the relief applied for, as well as the allegations on which such claims are based. = คำฟ้องต้อแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น

4.neglect      = ประมาทเลินเล่อ, ละเลย, เพิกเฉย
** The surety neglects to set up defence of the debtor against the creditor. = ผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้สู้เจ้าหนี้
** The plaintiff neglects to proceed with the case within the fixed time. = โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่กำหนด

5. proceed      = ดำเนิน (คดี, กระบวนพิจารณา) จัดการ, ดำเนินการ
** We will proceed with the case. = เราจะดำเนินคดีต่อไป
** We may proceed an action against you. = เราจะดำเนินคดีกับท่าน
** The Court proceeds according to Section 74. = ศาลดำเนินการตามมาตรา 74

6.case           = กรณี, คดี
** in any case = กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม
** as the case may be = แล้วแต่กรณี
** in no case = ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
** petty-case = คดีมโนสาเร่
** non-cantentious case = คดีไม่มีข้อพิพาท
** proceedings of the case = กระบวนพิจารณาแห่งคดี

7.complainant       = ผู้ร้องทุกข์
** According to English Law a complainant alleging rape, attempted rape, incitement to rape, or being an accessory to rape is allowed by statute to remain anonymous, evidence relating to her previous experience cannot be given unless the Court rules otherwise. =
ตามกฎหมายอังกฤษผู้ร้องทุกข์ในคดีข่มขืน, พยายามข่มขืน, ยุยงให้มีการข่มขืน หรือสมรู้ในการข่มขืน ได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้ปกปิดชื่อ และไม่ให้เปิดเผยพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในอดีตด้วยเว้นแต่ศาลจะได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

8. legal            = ตามกฎหมาย, ตามความชอบธรรม

** legal representative = ผู้แทนโดยชอบธรรม

9. legal aid       = การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น ทนายความว่าความให้ลูกความที่เป็นคนยากจนโดยไม่คิดค่าว่าความ

10.legal estate     = หมายถึงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายอังกฤษซึ่งคอมมอนลอว์รับรอง ต่างกับ equitable estate ซึ่งเป็นสิทธในที่ดินทางเอควิตี้

พอที่จะแปลกันได้แบบง่ายๆแล้วสำหรับวันนี้ขออนุญาตเพียง สิบคำก่อนเด๊๋ยวมาต่อภาคหน้าครับ

Facebook Comments