Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าได้รับเมื่อพ้น 30 วัน (มีผลใช้บังคับแล้ว)

ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าได้รับเมื่อพ้น 30 วัน (มีผลใช้บังคับแล้ว)

4063

 

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) มีสาระสำคัญกำหนดให้พนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบด้วยตนเอง หรือใช้อุปกรณ์ใดๆ ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งเพื่อให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับ แต่หากไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งใบสั่ง พร้อมพยานหลักฐาน ไปยังภูมิลำเนาเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันส่ง

เหตุผลที่แก้ 

โดยปัจจุบันเมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดของผู้ขับขี่ไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องอุปกรณ์ใดๆ แล้ว แต่ไม่อาจส่งใบสั่งให้ผู้ขับขี่ได้ในขณะนั้นเพราะไม่สามารถเรียกให้ผู็ขับขี่หยุดรถได้ ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้

1.พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉ.9) พ.ศ.2557 มีผลใช้บังคับแล้ว  คลิกเพื่ออ่าน

2.รายงานของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจาราณาร่างพรบ. คลิกเพื่ออ่าน

3.โดยมีข้อสั่งเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังนี้ คลิกเพื่ออ่าน

 

 

 

 

 

Facebook Comments