Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

13793

image
โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ
คำแนะนำทนายคลายทุกข์
กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ถ้าผู้นั้นได้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อแก่งานนั้น เพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำเพื่อการค้า (ซึ่งกรณีของท่านที่ขายสินค้าเสื้อผ้าดังกล่าว ก็เป็นการกระทำเพื่อการค้า) ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 70
อนึ่ง เรื่องของท่านดังกล่าว ที่โดนจับข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าเสื้อผ้านั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรึกษาทนายความ เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่สามารถตกลงเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้ ซึ่งการเข้าเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมทำได้ตลอดเวลา แต่ท่านควรให้ทนายความเข้าเจรจาแทนท่าน เพราะขั้นตอนในการเจรจานั้นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการในการเจรจา แนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของท่านเข้ามาที่สำนักงานเพื่อเจรจาต่อไป
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา 70 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Cr .ทนายคลายทุกข์

Facebook Comments