Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ กรณีโจทก์ส่งสำเนาเอกสาร ในที่นี้คือ หนังสือมอบอำนาจ หากจำเลยมิได้คัดค้าน และกรณีนี้สำเนาไม่ปิดอากรแสตมป์ ศาลจะรับฟังได้หรือไม่

กรณีโจทก์ส่งสำเนาเอกสาร ในที่นี้คือ หนังสือมอบอำนาจ หากจำเลยมิได้คัดค้าน และกรณีนี้สำเนาไม่ปิดอากรแสตมป์ ศาลจะรับฟังได้หรือไม่

7319

IMG_7852.JPGกรณีเห็นว่าจะต้องพิจารณาเสียก่อนเอกสารที่กฎหมายให้ปิดอากรแสตมป์นั้นเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาหรือทั้งสองกรณี

เห็นว่ากรณีกฎหมายต้องการให้ปิดอากรสแตมป์ที่ต้นฉบับเอกสาร   หาได้จำต้องปิดที่สำเนาเอกสารแต่ประการใด  เมื่อเป็นเช่นนี้แม้จำเลยจะมิได้คัดค้านเอกสารดังกล่าว  ซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับสำเนาเอกสารนั้นแทนต้นฉบับเอกสารจึงหาใช่เป็นการรับต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานอันที่จะต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลรัษฎากร    ทั้งสำเนาก็มิใช่คู่ฉบับ  ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรสแตมป์  

ตัวอย่าง  คำพิพากษาฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2216/2553

โจทก์นำส่งภาพถ่ายสำเนาหนังสือมอบอำนาจเป็นพยานเอกสารต่อศาล จำเลยที่ 2 ไม่ได้คัดค้านหรือนำสืบโต้แย้งว่าโจทท์มิได้ส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจและนำสำเนาหนังสือมอบอำนาจมาสืบแต่อย่างใด จึงเท่ากับว่าคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว จึงให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐานได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจึงรับฟังเป็นพยานเอกสารได้ เมื่อเป็นการรับฟังสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับเอกสาร จึงหาใช่เป็นการรับฟังต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานอันจะต้องปิดอากรแสตมป์ไม่ และสำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็มิใช่คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสารไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ด้วย

 

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี    น.บ   น.บ.ท    วิชาชีพว่าความ     และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

Facebook Comments