Home ทริบเทคนิค/บทความ สาระสำคัญของ สัญญาจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล/บริษัท ควรมีอะไรบ้างดังนี้

สาระสำคัญของ สัญญาจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล/บริษัท ควรมีอะไรบ้างดังนี้

19408

สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

กฎหมายไม่ได้ระบุว่าสัญญาจะตั้งหุ้นส่วนต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีแบบจะไม่เป็นการทำสัญญากันเป็นหนังสืออะไรก็ได้ปฏิบัติกันเหมือนกับหุ้นส่วนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อกันตั้งแต่ว่าเข้าเป็นหุ้นส่วนแล้ว แล้วเราเข้ามาสิหุ้นทีหลังได้เป็นหุ้นส่วนในเวลาภายหลังก็ได้
สาระสำคัญของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนควรมีอะไรบ้างดังนี้
1.ต้องมีชื่อยี่ห้อของห้างและที่ทำการของห้าง
2.ลักษณะหรือประเภทแห่งกิจการของห้าง
3.วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมหรือประเภทแห่งกิจการ.
4.วันเริ่มกิจการของห้าง และระยะเวลาของห้างตลอดจนการเลิกห้าง
5.หุ้นและความรับผิดในหุ้นของเป็นหุ้นส่วนแต่ละคน
6.วิธีการคิดกำไรขาดทุน ระยะเวลาของการคิดแบ่งกำไร
7.วิธีดำเนินงาน
8.บัญชีของห้างหุ้นส่วนใครจะต้องรับผิดชอบ.
9.การรับผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าและการโอนหุ้น.
10.เรื่องอื่นที่เห็นว่าจำเป็นควรระบุในสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
ปรึกษาทนายความจัดตั้งบริษัท 0999170039

Facebook Comments