Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ข้อควรระวังในการทำสัญญากู้ยืม(สำหรับลูกหนี้)

ข้อควรระวังในการทำสัญญากู้ยืม(สำหรับลูกหนี้)

40651 อย่าได้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอันขาด.

2.อย่าได้นำโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน

3.จะต้องนับเงินให้ถูกต้องครบตามสัญญา

4.ผู้ยืมจะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นหนังสือด้วยตนเอง

5.สัญญาที่กู้ต้องทำอย่างน้อย2ฉบับ โดยให้ผู้กํ้และผู้ให้กู้ยึดถือไว้

6.ในสัญญากู้ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้อย่างน้อย1คน

ข้อสำคัญ..

การชำระเงินแก่ผู้กู้ควรมีใบเสร็จหรือหลักฐานที่มีลายเซ็นต์ผู้ให้กู้
ปรึกษาทนายความ. 0999170039

 

Facebook Comments