Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ แก้กฎหมาย ห้ามฎีกา/ฎีกาต้องขออนุญาต คดีปัจจุบันยังฎีกาได้อยู่หรือไม่

แก้กฎหมาย ห้ามฎีกา/ฎีกาต้องขออนุญาต คดีปัจจุบันยังฎีกาได้อยู่หรือไม่

4476

ทนายกฤษดา ขอกราบสวัสดีพี่น้อง ทนายความ นักกฎหมายทุกท่าน
เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีร่างเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ปัจจุบัน(26/06/2558)ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องการฎีกาคำพิพากษาคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  โดยคดีที่จะสามารถฎีกาได้นั้น ต้องให้ศาลฎีกาอนุญาตเมื่อเห็นว่าฎีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรได้รับการวินิจฉัย
หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้ปัญหาสำคัญนั้นที่จะสามารถยื่นขอฎีกาได้นั้น

(1)เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญคันขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกา

(3)คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้ใช้ข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไม่มีแนวความรักสาลีคำสั่งของศาลฎีกามาก่อน

(4) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ขัดกับเสรีภาพศาลมีคำสั่งถึงที่สุดของศาลอื่น

(5) เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย

(6) ปัญหาสำคัญอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา

ตามประเด็นคำถาม ว่า

หากถามว่าคดีที่ฟ้องร้องกันในปัจจุบันก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขใช้บังคับนั้นยังสามารถฎีกาได้อยู่ไหม ??

คำตอบ

ตามร่างแก้ไขมาตรา 9 บัญญัติว่าบรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด

สรุปว่า คดีที่ยื่นฟ้องก่อน พรบ.แก้ไขใช้บังคับ ยังสามารถยื่นฎีกาได้

มีปัญหาปรึกษาทนายกฤษดา 

0999917003 

Facebook Comments