Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีการตีพิมพ์ข่าวเรื่องสภาทนาย มีมติไม่อนุญาตให้นักศึกษา1ใน14คนของกลุ่มดาวดินเข้าสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีการตีพิมพ์ข่าวเรื่องสภาทนาย มีมติไม่อนุญาตให้นักศึกษา1ใน14คนของกลุ่มดาวดินเข้าสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

2334ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริง

กรณีมีการตีพิมพ์ข่าวและเผยแพร่ในออนไลน์เรื่องสภาทนายความมีมติไม่อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๔ คนของกลุ่มดาวดิน เข้าสอบใบอนุญาตเป็นทนายความ นั้น

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนเช้า ทนายความในสำนักงานสิทธิมนุษยชนท่านหนึ่งได้ประสานทางโทรศัพท์กับผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมฯ เพื่อขอให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าทดสอบการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เรือนจำที่ควบคุมตัวนักศึกษานี้ ผู้อำนวยการฯได้แจ้งให้รีบทำหนังสือมาด่วนเพราะใกล้วันสอบแล้ว และขอให้ประสานเรือนจำด้วย โดยจะขอหารือกับประธานกรรมการอำนวยการฯก่อน ต่อมาเวลา ๑๕.๐๐ น. เศษ ทนายความผู้แถลงข่าวเรื่องนี้ ได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการฯ ขออนุญาตสอบในเรือนจำ ซึ่งการยื่นคำขอเป็นการยื่นโดยทนายความในคดีแทนตัวผู้สมัครสอบและได้แจ้งตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ไปก่อนหน้านี้แล้ว

๒. ผู้อำนวยการฯได้หารือกับประธานกรรมการฯแล้ว ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง แต่มีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่ถูกต้อง คือ

๒.๑ การทดสอบในเรือนจำต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์และต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน

๒.๒ การออกข้อสอบต้องทำในเช้าวันเดียวกับที่สอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จำเป็นต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางราชทัณฑ์ก่อนและต้องจัดเตรียมกรรมการทดสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ต้องปฏิบัติงานในการทดสอบ ณ เรือนจำ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่กระชั้นชิด ย่อมทำให้เกิดอุปสรรคในการเตรียมการครั้งนี้

๓.๓ ผู้สมัครรายนี้นี้เพิ่งสำเร็จวุฒิอนุปริญญาในต้นปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะสอบได้ทันผู้ที่จะจบปริญญาตรีในรุ่นเดียวกัน

๓.๔ สำนักฝึกอบรมฯจะคืนค่าสมัครให้ผู้สมัครหรือขอเลื่อนการสอบคราวต่อไปก็ได้

๓.๕ การจัดการสอนและการสอบวิชานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีในเรือนจำของบางมหาวิทยาลัยเป็นกรณีที่มีการจัดการสอนการสอบที่ตกลงกันเป็นทางการล่วงหน้าแล้ว ไม่อาจนำมาเทียบใช้กับกรณีที่สำนักฝึกอบรมฯ นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เจษฎา อนุจารี

สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Facebook Comments