Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ การขอลดโทษคดียาเสพติด 

การขอลดโทษคดียาเสพติด 

17726

บทบัญญัติทางกฎหมาย มีอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยในคดียาเสพติดน้อยลง. มีดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 100/2 ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้

เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากมีพฤติการณ์ที่จะขอลดโทษได้ ดังที่กล่าวมาแล้ว ในคดีที่ จำเลยรับสารภาพ จำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นเพื่อขอให้บรรเทาโทษได้

ขอบคุณครับ

ปรึกษาทนายความ ขอลดโทษคดี 0999170039

Facebook Comments