Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ พ.ร.ฎ.เก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ซัดหากำไรมากกว่าจัดการศึกษา

พ.ร.ฎ.เก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ซัดหากำไรมากกว่าจัดการศึกษา

3446

IMG_7852-0.JPG

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระสำคัญคือ

ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิ ที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บางกรณี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๘) พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๘๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล รัษฎากร สําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) กําไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึง กําไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

(๒) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้จากกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม (๑)”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตอนท้ายระบุหมายเหตุว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนบางประเภท มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรมากกว่า เพื่อจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการโรงเรียนเอกชนที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาการศึกษา สมควรปรับปรุง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่ โดยไม่รวมถึงกําไรสุทธิและเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน นอกระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา

Click to access 4.PDF

นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ พระราชกฤษฎี กาที่เกี่ยวข้องกันอีกสองฉบับ คือ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๙) พ.ศ. ๒๕๕๘

Click to access 7.PDF

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

Click to access 10.PDF

 

 

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี     น.บ    น.บ.ท    วิชาชีพว่าความ    ที่ปรึกษากฎหมาย   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

Facebook Comments