Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ กรณี ” มอบบัตรเติมนํ้ามันของผู้เสียหาย ให้พนักงานขับรถ ไปเติมคันที่ขับ ถ้าพนักงานขับรถเอาบัตรไปเติมคันอื่นผิดหรือไม่ อย่างไร

กรณี ” มอบบัตรเติมนํ้ามันของผู้เสียหาย ให้พนักงานขับรถ ไปเติมคันที่ขับ ถ้าพนักงานขับรถเอาบัตรไปเติมคันอื่นผิดหรือไม่ อย่างไร

5722

 

 

ฎีกาที่ 10025/2557: บัตรเติมนํ้ามัน เป็นของผู้เสียหาย. ผู้เสียหายมอบให้ ช. พนักงานขับรถ. เพื่อใช้เติมนํ้ามันรถบรรทุกคันที่. ช. ขับ เท่านั้น. เป็นการมอบให้ยึดถือชั่วคราว เพื่อใช้เติมนํ้ามัน. กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองบัตร ยังอยู่กับผู้เสียหาย. จําเลย รู้รหัสของบัตร. และเอาบัตรนี้ไปใช้เติมนํ้ามันโดยมิชอบ จําเลย มีความผิด ตาม มาตรา. 188. และ 335 (11)

 


 

 

ข้อสังเกต: จําเลยยังผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชําระสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่นแทนการชําระด้วยเงินสด. ตามมาตรา269/5 ประกอบมาตรา 269 / 7 ด้วย. (ฎีกาที่2512/2550. ที่ 464/2551 52/2553). ข้อสังเกต: ฎีกาที่10025/2557 ศาลชั้นต้น. และศาลอุทธรณ์ ก็วินิจฉัยว่า จําเลยมีความผิดฐาน นี้. แต่โจทก์. จําเลย ไม่ฎีกา. ความผิดฐานนี้ จึงยุติตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์. อย่างไรก็ตามศาลฎีกาก็รวมโทษฐานนี้ ในการลงโทษจําเลยด้วย

 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

 

นายเกรียงศักดิ์   นวลศรี  

น.บ   น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ  ที่ปรึกษากฎหมาย   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

Facebook Comments