Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ คำพยานหลักฐาน ที่ได้จากการขยายผลคดียาเสพติด ถือเป็นพยานหลักฐานที่มิชอบหรือไม่

คำพยานหลักฐาน ที่ได้จากการขยายผลคดียาเสพติด ถือเป็นพยานหลักฐานที่มิชอบหรือไม่

5698



คำถาม
พนักงานสอบสวนที่สอบปากคำนาย ส. เพื่อขยายผลโดยอธิบายข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษว่า หากให้การที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในการสืบสวนขยายผลจะได้รับโทษน้อยลง ดังนี้ ถ้อยคำของนาย ส. ถือเป็นพยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำจูงใจและให้คำมั่นสัญญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๖ หรือไม่
คำตอบ มีคำพิพากษาวินิจฉัยไว้ ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๒๗/๒๕๕๖ พันตำรวจโท ว. เบิกความว่า ได้ทำการสอบปากคำ ส. เพื่อขยายผลโดยอธิบายข้อกฎหมายตามมาตรา ๑๐๐/๒ แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษว่า หากให้การที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในการสืบสวนขยายผลจะได้รับโทษน้อยลง จากคำเบิกความของพันตำรวจโท ว. ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเป็นการแจ้งถึงการได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายตาม พ.ร.บ. นาเสพติดให้โทษให้ ส. ทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ ส. จะตัดสินใจเองว่าจะกระทำการให้ข้อมูลสำคัญอันเป็นประโยชน์ในการปราบปรามยาเสพติดให้โทษตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษหรือไม่ จึงมิใช่กรณีที่พันตำรวจโท ว. กระทำการจูงใจและให้คำมั่นสัญญาแก่ ส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๖

มีปัญหาเกี่ยวกับคดียาเสพติด

ปรึกษาทนายกฤษดา

 

Facebook Comments