Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ผู้สืบสิทธิ์ของทายาทที่มีสิทธิรับมรดก ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกหลังเจ้ามรดกตาย ผู้สืบสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกกำจัดมิให้รับมรดกตามมาตรา 1605 หรือไม่

ผู้สืบสิทธิ์ของทายาทที่มีสิทธิรับมรดก ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกหลังเจ้ามรดกตาย ผู้สืบสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกกำจัดมิให้รับมรดกตามมาตรา 1605 หรือไม่

8304

judges-gavel

 

ผู้สืบสิทธิ์ของทายาทที่มีสิทธิรับมรดก ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกหลังเจ้ามรดกตาย ผู้สืบสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกกำจัดมิให้รับมรดกตามมาตรา 1605 หรือไม่

 

ปรากฎตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3046/2539

บุคคลที่จะถูกกำจัดมิให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1605นั้นมุ่งเฉพาะแต่ทายาทของเจ้ามรดกขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเท่านั้น ล.มีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกคือโจทก์ที่2จ. และ ม. เพียง3คนจำเลยทั้งสองเป็นภรรยาและบุตรของ จ. เป็นเพียง ผู้สืบสิทธิของ จ.คือรับมรดกในส่วนของ จ. เท่านั้น(จ.ตามหลัง ล.)ถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นทายาทอันจะถูกกำจัดมิให้รับมรดกของ ล. ทายาททั้งสามมีสิทธิได้รับมรดกเท่ากันคือคนละ1441/3ตารางวาโจทก์ที่2จึงไม่มีสิทธิขอแบ่งที่พิพาทจำนวน1661/2ตารางวาอันเกินไปจากสิทธิที่โจทก์ที่2จะได้รับ

 

นายเกรียงศักดิ์    นวลศรี

น.บ  น.บ.ท   วิชาชีพว่าความ   ที่ปรึกษากฎหมาย    และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

Facebook Comments