Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ในคดีแพ่ง ขายสลากฯเกินราคา หากผู้ซื้อไม่ชำระสามารถฟ้องได้หรือไม่

ในคดีแพ่ง ขายสลากฯเกินราคา หากผู้ซื้อไม่ชำระสามารถฟ้องได้หรือไม่

5452

 

คำถาม
ในทางแพ่งขายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กำหนดในสลาก หากผู้ซื้อไม่ชำระราคาผู้ขายจะฟ้องผู้ซื้อให้ชำระราคาตามที่ตกลงได้หรือไม่

คำตอบมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 562 5/2557 การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติข้อห้ามและข้อกำหนดโทษแก่ผู้ที่จะเสนอขายหรือขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ในฉลากไว้ทั้ง 2 ฉบับคือ
พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 มาตรา 9 ทวิซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 9 ตีให้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517 มาตรา 39 ให้ระวังโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท

การที่จำเลยทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับโจทก์โดยตกลง กับโจทก์ขายสลากให้แก่จำเลยใน ราคาฉบับละ 90 บาทหรือส่วนละ 45 บาทแต่ราคาในตลาดระบุไว้เพียงฉบับละ 80 บาทหรือส่วนละ 40 บาท ดังนี้สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเกิดราคาดังกล่าวจึงเป็นการอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามโดยชัดแจ้งด้วยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับข้างต้นและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 แม่โจทก์และจำเลยจะสมัครใจซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันในราคาถูกกว่าที่กำหนดในตลาด    เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามมิให้ขาสลากกินแบ่งเกินราคา โดยมีการค้าสลากเกินราคากันอย่างแพร่หลายก็ตามก็หาเป็นข้อยกเว้นที่จะทำให้การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เป็นการอันไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้แต่                            อย่างไรก็ดีสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างโจทก์และจำเลยดังกล่าวรวมส่วนที่ขายตามราคาที่กำหนดไว้ในสลากซึ่งเป็นไม่เป็นโมฆะอยู่ด้วยและสามารถแยกแยะจำนวนเงินของส่วนที่ขายเกินราคาออกได้แน่ชัด พฤติการณ์แห่งกรณีที่จำเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากไปจากโจทก์เพื่อนำไปจำหน่ายในทางการค้าย่อมมีส่วนที่จำเลยจะได้รับประโยชน์จากการขายเกินราคาในตลาดซึ่งสามารถสันนิษฐานได้ว่าโจทก์และจำเลยเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 183 สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับโจทก์ยังคงมีสิทธิ์เรียกค่าสลากในส่วนที่ไม่เกินราคาจากจำเลยได้

สรุป โจทก์ยังคงมีสิทธิ์เรียกค่าสลากในส่วนที่ไม่เกินราคาจากจำเลยได้

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_9148.JPG

Facebook Comments