Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ รถที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อระงับหรือไม่ และต้องรับผิดในค่าขาดประโยชน์ของไฟแนนซ์หรือไม่

รถที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อระงับหรือไม่ และต้องรับผิดในค่าขาดประโยชน์ของไฟแนนซ์หรือไม่

4310

 

 

คำถาม

เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อระงับหรือไม่ และต้องรับผิดในค่าขาดประโยชน์ของรถยนต์สูญหายหรือไม่??
คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5819 / 2550 เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปนับแต่วันที่รถยนต์สูญหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 576 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์

แต่เมื่อปรากฏข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อว่าในกรณีที่รถยนต์นั้นสูญหายผู้เช่าซื้อแต่ยอมชดใช้ค่ารถยนต์เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือที่ผู้เช่าจะต้องชำระทั้งหมดตามสัญญาเช่าทันทีถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ตกลงจะชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์กรณีนี้ไว้ด้วยอันเป็นการกำหนดความรับผิดในการที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ล่วงหน้า มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับซึ่งหากสูงเกินส่วนศาลชอบที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 วรรคแรก

ส่วนค่าขาดประโยชน์นั้นเมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อศูนย์หายไปเป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ (ฎีกาที่ 10417 / 2551 ก็วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน)

สรุป

หากรถยนต์ที่เช่าซื้อหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับตามมาตรา 576

เงินที่ค้างในสัญญาเช่าซื้อหากมีข้อสัญญาให้ต้องรับผิดต้องรับผิดตามสัญญาหากสูงเกิน ศาลสามารถปรับลดได้ตามมาตรา 383

ส่วนค่าขาดประโยชน์นั้นมารที่เช่าซื้อสูญหายเป็นเหตุให้สัญญาเช่าเลิกกันผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดต่อไฟแนนซ์

 

@

@

@

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความสัญญาเช่าซื้อซื้อขายรถคันแรกปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039

 

Facebook Comments