Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้  หนี้ประกันขาดอายุความแล้ว ผู้รับจำนองจะเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องบังคับจำนองได้หรือไม่

 หนี้ประกันขาดอายุความแล้ว ผู้รับจำนองจะเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องบังคับจำนองได้หรือไม่

5775

  

คำถาม
หนี้ประกันขาดอายุความแล้ว ผู้รับจำนองจะเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องบังคับจำนองได้หรือไม่
คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 6149 / 2557 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 745 บัญญัติว่าผู้รับจำนองจะบังคับจำนองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปีไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่หนี้ประกันหรือหนี้ประธานขาดอายุความแล้วโจทก์ในฐานะผู้รับจำนองจะใช้สิทธิ์บังคับให้นำเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองมาชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังขึ้นไปเกิน 5 ปีไม่ได้เท่านั้นแต่ดังกล่าวไม่ได้ห้ามโจทก์คิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันฟ้องบังคับจำนองดอกเบี้ยภายหลังฟ้องที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิ์บังคับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป

Facebook Comments