Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ข้อตกลงค่าล่วงเวลา (OT)ลูกจ้างเหมาจ่าย อยู่ในค่าจ้างในเงินเดือนปกติ เป็นโมฆะหรือไม่

ข้อตกลงค่าล่วงเวลา (OT)ลูกจ้างเหมาจ่าย อยู่ในค่าจ้างในเงินเดือนปกติ เป็นโมฆะหรือไม่

7677

 

คำถาม

ข้อตกลงค่าล่วงเวลา (OT)ลูกจ้างเหมาจ่าย  อยู่ในค่าจ้างเงินเดือนปกติ โดยไม่คิดจริงและตกลงเป็นครั้งคราวเป็นโมฆะหรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๗๘/๒๕๕๐ ข้อตกลงที่รวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาทำงานตามปกติโดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริง เป็นการเอาเปรียบลูกจ้างทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยนายจ้าง ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตกเป็นโมฆะ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๘๑/๒๕๕๐ ก็วินิจฉัยเช่น เดียวกัน)

สรุป   มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง ข้อตกลงตกเป็นโมฆะ

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีแรงงาน โทรปรึกษา

0999170039

IMG_0548.JPG

 

Facebook Comments