Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

37950

 

คำถาม

สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

คำตอบ

มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 434/2523

หนังสือรับสภาพหนี้มิได้ปิดอากรแสตมป์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่แม้จำเลยมิได้ให้การไว้ ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้   ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะใบรับรองหนี้ที่บริษัทสมาคมคณะบุคคลหรือองค์การทำต้องปิดอากรแสตมป์ ใบรับรองหนี้ที่บุคคลธรรมดาทำไม่ต้อง ปิดอากรแสตมป์ก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้
ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า “จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า หนังสือ รับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.2 มิได้ปิดอากรแสตมป์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยมีสิทธิยกขึ้นอ้างอิงขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ ศาลฎีกาเห็นว่าหนังสือรับสภาพหนี้ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 ได้หรือไม่ แม้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยให้จำเลยได้ เมื่อประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้เฉพาะตราสารใบรับรองหนี้ที่บริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ เท่านั้น เป็นผู้ทำจึงต้องปิดอากรแสตมป์ ส่วนหนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้องคดีนี้เป็นใบรับรองหนี้ที่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้ทำขึ้น จึงเป็นตราสารที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรและใช้เป็นพยานหลักฐานได้ไม่ต้องห้าม”

สรุป ถ้าตราสารใบรับรองหนี้ที่บริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ เท่านั้น เป็นผู้ทำต้องติดอากร

แต่ถ้าเป็นการทำโดยบุคคลธรรมดาไม่ต้องติดอากร

 

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีผิดสัญญา รับสภาพหนี้ต้องการปรึกษาทนายความ

โทร 0891427773  LineID :Lawyers.in.th

Facebook Comments