Home คดีอาญา ประกันตัวในคดีอาญา ทำอย่างไร

ประกันตัวในคดีอาญา ทำอย่างไร

6798

♢การประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด♢
เมื่อจำเลยถูกฝากขังหรือฟ้องร้องต่อศาล จำเลยที่ต้องการยื่นขอประกันตัว เพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว ต้องยื่นขอประกันตัวต่อศาลโดยติดต่อประชาสัมพันธ์ศาลนั้น เมื่อศาลอนุญาต ศาลจะมีคำสั่งกำหนดวงเงินประกันตัวว่าเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าเป็นเงินสดั นายประกันต้องนำเงินสดมาวางเท่าที่ศาลสั่ง หากเป็นหลักทรัพย์ เช่นโฉนดที่ดิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำ กรมธรรณ์ประกันอิสรภาพ ที่มีมูลค่าเกินจำนวนวงเงินประกันตามที่ศาลเห็นสมควร เว้นแต่ที่เป็นกรณีบุคคลเป็นนายประกันวงเงินประกันที่ศาลกำหนดตามความผิดจะเป็นดังนี้
image

โดยประมาณเป็นแนวทาง หากต้องการประกันควรถามประชาสัมพันธ์ศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้อง
หลักทรัพย์ที่ใช้วางประกันได้มีดังนี้
1.เงินสด
2. พันธบัตรรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ
3. สลากออมสิน
4. สมุดหรือ
ใบรับเงินฝากประจำพร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากของธนาคาร
5. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก
6. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
และได้รับรอง
7. หนังสือรับรองของธนาคาร
เพื่อชำระหนี้เบี้ยปรับแทน กรณีผิด
สัญญาประกัน
8. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือรับรอง
9. โฉนดที่ดินหรื น.ส.3 ทั่วประเทศ
พร้อมหนังสือประเมินราคาที่ดิน
10. บุคคลเป็นหลักประกัน โดยออกหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุชื่อ ตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน ได้วงเงิน 10เท่าของเงินเดือนสุทธิ
11. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

หลักฐานประกอบในการประกันตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนายประกัน
และของคู่สมรส
2. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
ให้นำหลักประกันมาประกัน หรือมรณบัตร
หรือใบสำคัญการสมรส หรือใบหย่า
3. ถ้าเจ้าของหลักประกันมอบ
หลักประกันให้ผู้อื่นยื่นประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอรับรองและประทับตราประจำตำแหน่ง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

วงเงินประกันในมาตราข้อหาหรือฐานความผิด

●135กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด40,000
●136ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน30,000
●137แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน20,000
●138วรรคแรก  ต่อสู้หรือขัดขวาง
เจ้าพนักงาน30,000
♢วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย40,000

●139ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน80,000
●138,139ต่อสู้ขัดขวาง ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน90,000  วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป150,000ประกอบวรรคสอง อ้างอั๊งยี่หรือช่องโจร150,000
●140วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด180,000 ถ้าการกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
●141ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย40,000
●142ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ50,000
●143คนกลางเรียกรับสินบน90,000
●144ให้สินบนเจ้าพนักงาน90,000
●145แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน30,000
●146สวมเครื่องแบบหรือประดับ
เครื่องหมายเจ้าพนักงาน30,000
●147เจ้าพนักงานยักยอก300,000
●148เจ้าพนักงานข่มขืนใจ500,000
●149เจ้าพนักงานรับสินบน500,000
●150เจ้าพนักงานกระทำการ
โดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ300,000
●151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่ง
โดยทุจริต300,000
●152เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการ
เข้าไปมีส่วนได้เสีย120,000
●153เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่า
ที่ควรจ่าย120,000
●154เจ้าพนักงานทุจริตใน
การเก็บรายได้300,000
●155เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนด
ราคาทรัพย์สิน300,000
●156เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือ
เกี่ยวกับบัญชี300,000
●157เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ120,000
●158เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสาร
ที่ตนปกครองเสียหาย100,000
●159เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมาย
ที่ประทับทรัพย์สิน90,000
●160เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตรา
ที่มิชอบ90,000
●161เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร120,000
●162เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ100,000
●163เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข90,000
●164เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับ
ทางราชการ90,000
●165เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวาง
มิให้การเป็นไปตามกฏหมายหรือคำสั่ง30,000
●166วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน90,000
วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
แผ่นดิน120,000
●167ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม100,000
●168ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ10,000
●169ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์
หรือเอกสารใด10,000
●170ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มา
ให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี20,000
●171ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน20,000
●172แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา40,000
●173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิด
อาญา40,000
●174วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้งให้ประกอบต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย 40,000
172,173วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษ
หรือรับโทษหนักขึ้น100,000
●175ฟ้องเท็จ90,000
●177 วรรคแรก เบิกความเท็จ90,000
♢ วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดี
อาญา100,000
●178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ 50,000
●179ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 40,000
180 วรรคสอง  นำสืบหรือหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารราคดีอาญา 100,000
●184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ 90,000
●185 ทำลายพยานหลักฐานหรือ
เอกสารที่ยื่นต่อศาล 90,000
●186 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ 50,000
●187 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา   50,000
●188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม 90,000
●189ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 40,000
●190วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป50,000
โดยใช้กำลังประทุษร้าย90,000
วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการ กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 120,000

●191วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี90,000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนี
ต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตฯ100,000หรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป
วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมี
หรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด120,000
ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา นี้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือ ใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังที่ต้องพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหลบหนี 150,000
●192 ให้พำนักผู้ที่หลบหนี 80,000
●197ใช้กำลังประทุษร้ายหรือ
ให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน 20,000
●198 ดูหมิ่นศาล 100,000
●199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ 30,000
●200 วรรคแรก  เจ้าพนักงานยุติธรรม
ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ 100,000
วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่น
ต้องรับโทษ300,000
●201 เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน 500,000
●202เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการ
โดยเห็นแก่สินบน500,000
●203เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้
เป็นไปตามคำพิพากษา80,000
●204วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขัง
หลุดพ้น100,000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลง
โทษประหารชีวิตฯ150,000
●205ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท40,000
●206เหยียดหยามศาสนา100,000
●207ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา30,000
●208แต่งกายเป็นพระภิกษุ30,000
●209วรรคแรก อั้งยี่100,000 วรรคสอง ผู้กระทำความผิดป็นหัวหน้า120,000
●210วรรคแรก ซ่องโจร10,000วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต60,000
●214ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก80,000
●215วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย30,000
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ60,000
วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ100,000
●217วางเพลิง100,000
●218วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์500,000
●220วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้100,000
วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม. 218  500,000
●221ทำให้เกิดระเบิด100,000
●223ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด
แก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย80,000
●224วรรคแรก ทำผิดตาม ม.217,218,221,222เป็นเหตุให้ผู้อื่น500,000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส400,000
●225ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท100,000
●226ทำการใดๆแก่โรงเรือน
น่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ90,000
●227ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ90,000
●228วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ90,000
วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น 100,000
●229ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุ
อันตรายแก่การจราจร90,000
●230ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรางรถ100,000
●231ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณ
ในการจราจรฯ100,000
●232ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะ
น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล100,000
●234กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้า
หรือน้ำ90,000
●237เอาของมีพิษเจืออาหาร120,000
●238วรรคแรก ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย300,000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส120,000
●240ปลอมเงินตรา300,000
●241แปลงเงินตรา300,000
●242วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด100,000วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร100,000
●244มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอม
หรือแปลงโดยรู้150,000
●245ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลง
หรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้120,000
●246ทำเครื่องมือสำหรับปลอม
หรือแปลงเงินตรา200,000
●249วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย30,000
วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้80,000
●250ปลอมดวงตราแผ่นดิน200,000
●251ปลอมดวงตราทบวงการเมือง100,000
●254ปลอมแสตมป์100,000
●255นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร120,000
●256นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่40,000
●257ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์
อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม. 256  80,000
●258ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสาร
ซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ40,000
●259กระทำความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ40,000
●260ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิด
จากการกระทำคาวมผิดตาม ม.258,25940,000
●261ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว40,000
●264ปลอมเอกสาร50,000
●265ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ100,000
●266ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์150,000
●267แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ50,000
●269ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ 40,000
●270ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า50,000
●271หลอกลวงขายของ50,000
●272เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า40,000
●273ปลอมเครื่องหมายการค้า40,000
●274เลียนแบบเครื่องหมายการค้า40,000
●276วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา200,000
วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง350,000
●277วรรคแรก ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี200,000
วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี350,000 วรรคสาม โทรมเด้กหญิงและเด้กหญิงไม่ยอม350,000
●277 ทวิ ทำผิดตาม ม.276 ว.1,277 ว.1,ว.2 เป็นเหตุให้400,000
(1)รับอันตรายสาหัส500,000
(2)ถึงแก่ความตาย
●277ตรีทำผิดตาม ม.276 ว.2,277 ว.3 เป็นเหตุให้500,000
(1)รับอันตรายสาหัส500,000
(2)ถึงแก่ความตาย
●278อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี120,000
●279วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี120,000
วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้าย150,000
280ทำผิดตามม.278, 279 เป็นเหตุให้200,000
(1)รับอันตรายสาหัส500,000
(2)ถึงแก่ความตาย
●282วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น120,000
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน18 ปี180,000
วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี200,000
●283วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น200,000
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี350,000
วรรคสาม กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี500,000
●283 ทวิ วรรคแรก พาบุคคลอายุเกิน15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป90,000
วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกิน15 ปี100,000
●284พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร
โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 120,000
●286ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี300,000
●288ฆ่าผู้อื่น500,000
พยายามฆ่าผู้อื่น300,000
●289ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์500,000
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ 300,000
●290วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย180,000
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจเช็คที่ประชาสัมพันธ์ ณ ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาล(ศาลที่ถูกฟ้อง) อีกครั้ง
BY:Miss LadyLawyer(ทค ชีวารัตน์)

Facebook Comments