Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ พิมพ์ลายนิ้วมือในพินัยกรรมฝ่ายเมือง โดยไม่มีพยานรับรอง พินัยมีผลสมบูรณ์หรือไม่

พิมพ์ลายนิ้วมือในพินัยกรรมฝ่ายเมือง โดยไม่มีพยานรับรอง พินัยมีผลสมบูรณ์หรือไม่

5877

 

คำถาม

พิมพ์ลายนิ้วมือในพินัยกรรมฝ่ายเมือง โดยไม่มีพยานรับรอง พินัยมีผลสมบูรณ์หรือไม่

คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 108/2556
นาง ป. ทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองขณะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถึงแม้
ไม่มีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของนาง ป. แต่เมื่อนาง ฐ. และ นาย น. เป็นพยานรู้เห็นในการ
ทําพินัยกรรม จึงถือว่าเป็นพยานรับรองลายมือชื่อและรับรองลายพิมพ์น้ิวมือของนาง ป.
โดยไม่จําต้องมีพยานอีก 2 คนรับรองลายพิมพ์นิ้วมืออีก
พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองมี 2 หน้า ถึงแม้ในหน้าแรกไม่มีลายมือชื่อ
ของนาง ป. แต่การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั้นเป็นไปตามแบบของทางราชการ
ที่ปฏิบัติกันมา และตามบทบัญญัติในเรื่องการทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง รวมทั้ง
พินัยกรรมแบบอื่น ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าจะต้องให้มีการลงลายมือชื่อในเอกสาร
ทุกหน้า

Facebook Comments