Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ปลอมหนังสือมอบอำนาจ เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือไม่

ปลอมหนังสือมอบอำนาจ เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือไม่

10471

 

คำถาม
ปลอมหนังสือมอบอำนาจ เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือไม่

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3448/2551
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9), 265
หนังสือมอบอำนาจเป็นเพียงเอกสารซึ่งบุคคลหนึ่งเป็นผู้มอบอำนาจมอบหมายให้บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ ให้มีอำนาจจัดการทำนิติกรรมแทน มิได้เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ หนังสือมอบอำนาจจึงไม่เป็นเอกสารสิทธิตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9) การที่จำเลยที่ 1 กรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ร่วมลงลายมือชื่อไว้นั้น จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารสิทธิตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265

Facebook Comments