Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ฝากเงินใช้หนี้เข้าบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ เป็นการชำระหนี้อ้างอิงได้ตามกฎหมายหรือไม่

ฝากเงินใช้หนี้เข้าบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ เป็นการชำระหนี้อ้างอิงได้ตามกฎหมายหรือไม่

3114

 

คำถาม

ฝากเงินใช้หนี้เข้าบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ เป็นการชำระหนี้อ้างอิงได้ตามกฎหมายหรือไม่ ?

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3564/2548

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ จำเลยจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง การที่จำเลยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์เพื่อชำระหนี้เงินที่กู้ยืมจากโจทก์เป็นการชำระหนี้ผ่านธนาคารที่โจทก์มีบัญชีเงินฝากเพื่อให้โจทก์ได้รับเงินที่ชำระหนี้โดยไม่ได้ทำนิติกรรมโดยตรงต่อโจทก์ไม่อาจมีการกระทำตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง แต่เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ด้วยการนำเงินฝากเข้าบัญชีของโจทก์ได้นั้น จำเลยจึงนำสืบได้

Facebook Comments