Home คดีครอบครัว สามีหรือภริยา จะเรียกค่าทดแทนหญิงชู้หรือชายชู้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าก่อนได้หรือไม่

สามีหรือภริยา จะเรียกค่าทดแทนหญิงชู้หรือชายชู้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าก่อนได้หรือไม่

3851

คำถาม
หากมีหญิงอื่น มาแสดงตน โดยเปิดเผย ว่าตนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีของตน ภริยา สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนโดยที่ไม่ฟ้องหย่าได้หรือไม่

image

คำตอบ
หากชายและหญิงจดทะเบียนสมรสกัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีบุคคลที่สาม เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ คู่สมรสของเราในเชิงชู้สาว หากเราไม่ได้ให้ความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้คู่สมรสของเรา กระทำการดังกล่าว หรือไม่ได้ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลที่ 3 กระทำต่อคู่สมรสของเรา เรามีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทน จากบุคคลที่สาม โดยไม่ต้อง ฟ้องหย่าจากคู่สมรสของตน

สรุปหลักสั้นๆ
1.สามีภริยาต้องจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.ฝ่ายที่ฟ้องต้องมิให้ความยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจ
3.ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่สามได้
4.ไม่จำต้องฟ้องหย่าจากคู่สมรสของตน
5. หากจะฟ้องเรียกค่าทดแทน จากคู่สมรส และจากหญิงชู้ หรือชายชู้ จะต้องฟ้องหย่าคู่สมรสด้วย

เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่2940/2538
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตลอดมา จนถึงวันฟ้อง ลักษณะการกระทำของจำเลยได้กระทำต่อเนื่องกัน มายังมิได้หยุด การกระทำละเมิดของจำเลยได้เกิดขึ้นและ มีอยู่ในขณะฟ้อง คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยที่ว่า การฟ้องเรียกค่าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 จะต้องฟ้องหย่าเสียก่อนจึงจะเรียกค่าทดแทนได้นั้นเป็นฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ การเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ไม่มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหย่าสามีเสียก่อนจึงจะฟ้องเรียก ค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปพพ มาตรา1523
วรรคแรก เมื่อศาล พิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามี มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทน จากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
วรรค2 สามีจะได้เรียกค่าทดแทน จากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาตนในทำนองชู้สาว และภริยาจะเรียกค่าทดแทน จากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสำคัญ กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
วรรค3 ถ้าสามีหรือภริยา ยินยอมหรือเห็นเป็นใจ ให้อีกฝ่ายกระทำตาม มาตรา1516(1)หรือให้ผู้อื่นกระทำตาม วรรคสอง สามีหรือภริยา
จะได้ค่าทดแทนไม่ได้

By MissLadyLawyer (ทนายชีวารัตน์)

มีปัญหาฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ ปรึกษา093-8791914

Facebook Comments