Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ เจตนายกที่ดินให้ แต่ไปจดทะเบียนขายที่ที่ดิน นิติกรรมการให้มีผลตามกฎหมายหรือไม่?

เจตนายกที่ดินให้ แต่ไปจดทะเบียนขายที่ที่ดิน นิติกรรมการให้มีผลตามกฎหมายหรือไม่?

4409

คำถาม
เจตนายกที่ดินให้ แต่ไปจดทะเบียนขายที่ที่ดิน นิติกรรมการให้มีผลตามกฎหมายหรือไม่?

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6342/2552
ท. มีเจตนายกที่ดินให้แก่จำเลยแต่จดทะเบียนนิติกรรมเป็นการขาย ดังนี้ ถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนนิติกรรมการขายที่ดินเพื่ออำพรางนิติกรรมให้ ดังนั้น นิติกรรมขายที่ดินย่อมเป็นการแสดงเจตนาด้วยสมรู้กันระหว่างคู่กรณี ย่อมเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ส่วนนิติกรรมต้องบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกอำพรางตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง การที่ ท. จดทะเบียนนิติกรรมขายมีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือที่ดินเช่นเดียวกับนิติกรรมให้ต่างกันเพียงว่ามีค่าตอบแทนแก่กันหรือไม่เท่านั้น ย่อมถือได้ว่าการจดทะเบียนขายดังกล่าวเป็นการทำหนังสือและจดทะเบียนสำหรับการให้ที่ถูกอำพรางด้วยโดยอนุโลม นิติกรรมการให้ที่ดินระหว่าง ท. และจำเลยจึงไม่เป็นโมฆะและมีผลบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง

Facebook Comments