Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ผู้ซื้อออกเช็คสั่งซื้อสินค้า แต่สินค้าชำรุดบกพร่อง ผู้ขายมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คหรือไม่

ผู้ซื้อออกเช็คสั่งซื้อสินค้า แต่สินค้าชำรุดบกพร่อง ผู้ขายมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คหรือไม่

2968

คำถาม
ผู้ซื้อออกเช็คสั่งซื้อสินค้า แต่สินค้าชำรุดบกพร่อง ผู้ขายมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คหรือไม่

คำตอบ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13923/2555
จำเลย ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ ต่อมาก่อนเช็คพิพาทถึงกำหนด จำเลยพบว่าสินค้าที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยตามใบสั่งซื้อ มีวาล์ว 10 ตัว จากจำนวนที่สั่งซื้อ 20 ตัว ชำรุดบกพร่องใช้การไม่ได้ ซึ่งโจทก์ในฐานะผู้ขายจะต้องรับผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตาม มาตรา 488 การที่จำเลยออกเช็คโดยจำนวนเงินตามเช็คเป็นการชำระค่าสินค้าทั้งหมดตามใบ สั่งซื้อให้แก่โจทก์ แต่มีสินค้าบางส่วนชำรุดบกพร่อง อันมีเหตุให้จำเลยไม่ต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็คพิพาท จำเลยจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ธนาคารห้ามการใช้เงิน ต่อมาเมื่อเช็คพิพาทเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คพิพาทจากจำเลย

Facebook Comments