Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ซื้อขายที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) โดยรู้และสมัครใจ หากต่อมาปรากฎว่าเป็นที่ราชพัสดุสามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่

ซื้อขายที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) โดยรู้และสมัครใจ หากต่อมาปรากฎว่าเป็นที่ราชพัสดุสามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่

4125

คำถาม
ซื้อขายที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) โดยรู้และสมัครใจ หากต่อมาปรากฎว่าเป็นที่ราชพัสดุสามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๐๘/255๗
ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๒ และที่ราชพัสดุ หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ดังนั้น ที่ดินพิพาทไม่มีภาระผูกพันหรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1429 จําเลยที่ ๑ ผู้ขายไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่ครอบครองที่ดินพิพาทและขายสิทธิครอบครองนั้นให้แก่โจทก์โดยโอนไปซึ่งการครอบครองตามมาตรา 1378 ในระหว่างเอกชนด้วยกัน การขายสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐใช้บังคับได้ โจทก์ทํานิติกรรมซื้อสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งมีแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑) จากจําเลยที่ ๑ ด้วยใจสมัครตาม ป.พ.พ. มาตรา๑๔๙ โดยทราบดีว่าเป็นที่ดินมือเปล่าอันเป็นของรัฐ เมื่อจําเลยที่ ๑ โอนไปซึ่งการครอบครองต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว โจทก์ไม่อาจฟ้องขอให้บังคับจําเลยที่ ๑ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ย โดยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็น ที่ราชพัสดุได้

Facebook Comments