Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ หนี้ประธานที่มีต่อกันขาดอายุความแล้ว แต่ผู้ค้ำฯกลับชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ สิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำสิ้นไปหรือไม่?

หนี้ประธานที่มีต่อกันขาดอายุความแล้ว แต่ผู้ค้ำฯกลับชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ สิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำสิ้นไปหรือไม่?

5206

คำถาม
หนี้ประธานที่มีต่อกันขาดอายุความแล้ว แต่ผู้ค้ำกลับชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ สิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำสิ้นไปหรือไม่?

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกา วินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5361/2553

ป.พ.พ. มาตรา 693, 695

จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่า คดีที่ธนาคาร ก. ฟ้องจำเลยและโจทก์เป็นจำเลยนั้น จำเลยได้ให้การในคดีนั้นว่าขาดอายุความอย่างใดบ้าง คดีจะฟังว่าโจทก์ยอมชำระหนี้แก่ธนาคารทั้ง ๆ ที่จำเลยให้การและนำสืบอยู่ว่าคดีขาดอายุความ และโจทก์ทราบดีแล้วว่าสิทธิเรียกร้องของธนาคารขาดอายุความ อันจะถือว่าโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ขึ้นต่อสู้ธนาคารตาม ป.พ.พ. มาตรา 695 ยังไม่ได้
เมื่อ ว. ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ได้หักเงินค่าขายไก่ของจำเลยไว้ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีแก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว แต่ ว. กลับมิได้นำเงินไปชำระหนี้แก่ธนาคาร ก. ตามที่จำเลยค้างชำระต่อธนาคาร โจทก์ในฐานะตัวการจึงต้องผูกพันรับผิดในการกระทำของ ว. ด้วย การที่ธนาคาร ก. ได้ฟ้องจำเลยและโจทก์เป็นจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1486/2545 ของศาลชั้นต้น และโจทก์ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารไปถือว่าเป็นการชำระหนี้แทนจำเลยตามจำนวนที่ ว. ตัวแทนของโจทก์ได้รับเอาไป มิใช่เป็นการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันของจำเลยแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิจากธนาคารมาฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 693 ได้

สรุป ย่อมสิ้นสิ้นไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้

ขอบคุณครับ
มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา
0999170039

Facebook Comments