Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ การชำระค่าเช่าเป็นเช็ค ถือเป็นหลักฐานในการชำระค่าเช่าหรือไม่

การชำระค่าเช่าเป็นเช็ค ถือเป็นหลักฐานในการชำระค่าเช่าหรือไม่

3478

 

คำถาม
การชำระค่าเช่าเป็นเช็ค ถือเป็นหลักฐานในการชำระค่าเช่าหรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

ฎีกา 527/2523 จำเลยสั่งจ่ายเช็คชำระค่าเช่าตึกแถวพิพาทให้โจทก์และมีลายมือชื่อโจทก์เซ็นไว้ในเช็คนั้น
เมื่อเช็คดังกล่าวมิได้มีข้อความแสดงให้เห็นว่าเป็นการชำระค่าเช่า จึงถือไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานการเช่า

Facebook Comments