Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ยกทางให้เดินแต่ไม่จดภาระจำยอม เมื่อที่ดินเปลี่ยนมือจะบังคับบุคคลภายนอกให้จดทะเบียนได้หรือไม่

ยกทางให้เดินแต่ไม่จดภาระจำยอม เมื่อที่ดินเปลี่ยนมือจะบังคับบุคคลภายนอกให้จดทะเบียนได้หรือไม่

15074

 

คำถาม

พ่อยกทางพิพาทให้โจทก์เดินเป็นภาระจำยอมแต่ไม่จดทะเบียน เมื่อที่ดินเปลี่ยนมือไปยังบุตรหรือบุคคลภายนอกย่อมบังคับให้บุตรหรือบุคคลภายนอกจดทะเบียนภาระจำยอมได้หรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2229/2542

แม้ ท. เจ้าของที่ดินเดิมยินยอมให้ทางพิพาทเป็นทางภารจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ อันเป็นกรณี ที่โจทก์ได้ภารจำยอมโดยทางนิติกรรมก็ตาม แต่เมื่อ ยังมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การได้มาย่อม ไม่บริบูรณ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่งและคงใช้บังคับได้ในฐานะบุคคลสิทธิเฉพาะโจทก์กับท.ซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น แต่ไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกด้วยเมื่อ ท. ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยถือว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอก ทั้งในเรื่องให้ หาได้มีบทบัญญัติให้ผู้รับต้องรับหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ให้ไปด้วยอย่างกรณีทายาทรับมรดกไม่ ความยินยอมดังกล่าวจึงไม่มี ผลผูกพันให้จำเลยต้องจดทะเบียนภารจำยอมหรือเปิดทางพิพาท แก่โจทก์ การที่กรมชลประทานให้ราษฎรรื้อสะพานข้ามคลองสาธารณะ เมื่อมีการขุดลอกคลองเนื่องจากสะพานดังกล่าว กีดขวางการขุดลอกคลอง หาใช่กรมชลประทานห้ามราษฎร ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำไม่ คลองนั้นจึงยังเป็นทางสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349,1350 และการที่ราษฎรมิได้ใช้คลองนั้นเป็นทางสัญจรทางน้ำ เนื่องจากไม่สะดวกเท่าการสัญจรทางบก ก็หาได้ทำให้ คลองนั้นสิ้นสภาพการเป็นทางสาธารณะไปไม่ ที่ดินของโจทก์อยู่ติดคลองซึ่งเป็นทางสาธารณะ อยู่แล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยเปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้อีก

สรุป เมื่อไม่ได้จดทะเบียนใช้บังคับได้ในฐานะบุคคลสิทธิเฉพาะโจทก์กับพ่อเท่านั้น แต่ไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548-0

 

Facebook Comments