Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ตัวอย่างทางสู้ค่าปรับ และดอกเบี้ย ตามข้อสัญญาใช้ทุนอบรมต่างประเทศ

ตัวอย่างทางสู้ค่าปรับ และดอกเบี้ย ตามข้อสัญญาใช้ทุนอบรมต่างประเทศ

3923

tun

คำถาม


นาย A ไปอบรมต่างประเทศเพียงระยะเวลาเล็กน้อย แต่ข้อตกลงตามสัญญาให้กลับมาใช้ทุนถึง ๓ ปี นาย A มีข้อต่อสู้เรื่องข้อสัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่อะไรบ้าง

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกา 690/2552

ข้อตกลงในสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องกลับมาทำงานกับโจทก์เป็นเวลา 3 ปี มิฉะนั้นต้องเสียเบี้ยปรับ 3 เท่า ของจำนวนค่าใช้จ่ายที่จำเลยที่ 1 จะต้องชดใช้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนั้น จำเลยที่ 1 สามารถจะเลือกเอาได้ว่าจะกลับมาทำงานกับโจทก์หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคืนโจทก์พร้อมทั้งเสียเบี้ยปรับ 3 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้คืน ข้อกำหนดเบี้ยปรับ 3 เท่า จึงไม่เป็นข้อกำหนดที่ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ

(ส่วนนี้ศาลวินิจฉัยในเรื่องเป็นการรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้อันเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่)

แต่โจทก์ส่งจำเลยที่ 1 ไปฝึกอบรมเพียง 14 วัน (รวมวันเดินทาง 2 วัน) โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 300,000 บาท โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของจำเลยที่ 1 ไป 223,871.70 บาท ข้อกำหนดที่ให้จำเลยที่ 1 ต้องกลับมาทำงานกับโจทก์ในตำแหน่งและหน้าที่ที่โจทก์กำหนดเป็นเวลาถึง 3 ปี จึงทำให้จำเลยที่ 1 ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ
จึงให้มีผลบังคับได้เพียง 1 ปี เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 5

(ส่วนนี้ศาลวินิจฉัยในเรื่องดอกเบี้ย)
ส่วนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในขอบเขตซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา 654 บัญญัติไว้ และศาลแรงงานกลางได้ลดอัตราให้เหลือร้อยละ 7.5 ต่อปีแล้ว จึงไม่ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548-0

Facebook Comments