Home ข่าวสารทนายความ ผู้ค้ำประกันสองคน ถ้าคนหนึ่งใช้หนี้แทนลูกหนี้ มีสิทธไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำอีกคนได้หรือไม่

ผู้ค้ำประกันสองคน ถ้าคนหนึ่งใช้หนี้แทนลูกหนี้ มีสิทธไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำอีกคนได้หรือไม่

9007

kumpakan

คำถาม
ผู้ค้ำประกันสองคน ถ้าคนหนึ่งใช้หนี้แทนลูกหนี้ มีสิทธไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำอีกคนได้หรือไม่
คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2509

ผู้ค้ำประกันร่วมกัน 2 คน เมื่อผู้ค้ำประกันคนหนึ่งได้ชำระหนี้ทั้งหมดแทนลูกหนี้ไป ย่อมรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งได้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 229(3) และ 296 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรค 2 บัญญัตินิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้ และมาตรา 693บัญญัตินิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำประกันกับลูกหนี้แต่ในระหว่างผู้ค้ำประกันด้วยกันบทบัญญัติในลักษณะค้ำประกันมิได้กำหนดความรับผิดต่อกันไว้จึงต้องใช้หลักทั่วไปตามมาตรา 229,296

สรุปสามารถไล่เบี้ยได้จากผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งได้กึ่งหนี่ง

Facebook Comments