Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ สัญญากู้ยืมไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย ผู้ให้กู้จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ อัตราเท่าใด

สัญญากู้ยืมไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย ผู้ให้กู้จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ อัตราเท่าใด

6926

 

คำถาม
สัญญากู้ยืมไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย ผู้ให้กู้จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ อัตราเท่าใด

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 12738/2555
เนื่องจากสัญญากู้ยืม ข้อ 2 วรรคหนึ่งปรากฏเพียงว่า โจทก์กับจำเลยตกลงให้คิดดอกเบี้ยกันได้ แต่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ในสัญญา แม้ ป.พ.พ. มาตรา 654 จะบัญญัติห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ก็มีความหมายเพียงว่าในสัญญาที่ตกลงกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ห้ามมิให้ตกลงคิดดอกเบี้ยกันเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่เมื่อคู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นนี้ จึงต้องเป็นไปตามมาตรา 7 ที่บัญญัติให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีกู้ยืมปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา
0999170039

Facebook Comments