Home คดีแพ่ง ผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่ศาลยังไม่ได้สั่ง กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้นำยึดที่ดินใครมีสิทธิ์ดีกว่า

ผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่ศาลยังไม่ได้สั่ง กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้นำยึดที่ดินใครมีสิทธิ์ดีกว่า

3211

creditorland
คำถาม
ผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์จะยกการได้มาซึ่งกรรสิทธิ์ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ที่นำยึดที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่่ หากขณะนำยึดศาลชั้นต้นยังไม่ได้มีคำสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

คำตอบ
เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18606/2556
แม้การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา 1299 จะห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วก็ตาม แต่โจทก์เป็นเพียงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและนำยึดที่ดินพิพาทเพื่อขายทอดตลาด มิใช่ผู้ที่ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง จึงไม่เป็นบุคคลภายนอกที่จะมีสิทธิดีกว่าผู้ร้อง และแม้ขณะโจทก์ยึดที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นยังไม่มีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ถือว่าเป็นการยึดโดยชอบก็ตาม

แต่เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว ผู้ร้องจึงอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 การที่โจทก์นำยึดที่ดินพิพาทเป็นการบังคับคดีที่กระทบถึงสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องชอบจะขอให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 288

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมทนายความกฤษดา
0999170039
IMG_0548-0

Facebook Comments