Home คดีครอบครัว ฟ้องหย่าเพราะสมัครใจแยกกันอยู่ เรียกค่าเลี้ยงชีพได้หรือไม่

ฟ้องหย่าเพราะสมัครใจแยกกันอยู่ เรียกค่าเลี้ยงชีพได้หรือไม่

20252

คำถาม

ฟ้องหย่าเพราะสมัครใจแยกกันอยู่ เรียกค่าเลี้ยงชีพได้หรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4815/2539

โจทก์ออกจากบ้านที่ปลูกสร้างและอยู่กินกับจำเลยเพราะต้องการพาบิดาซึ่งเป็นโรคหัวใจไปให้พ้นจากบิดาจำเลยซึ่งชอบดื่มสุราแล้วส่งเสียงดังโจทก์และจำเลยเคยตกลงจะไปจดทะเบียนหย่าขาดจากกันแต่หย่าไม่ได้เพราะโจทก์ไม่มีเงินชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่จำเลยพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์และจำเลย สมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาและการแยกกันอยู่ดังกล่าวเป็นเวลานับถึงวันฟ้องเกินสามปีแล้ว

โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516(4/2)

การที่จำเลยจะ เรียกค่าเลี้ยงชีพได้จะต้องปรากฎว่าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของโจทก์ฝ่ายเดียวดังนี้เมื่อฟังได้ว่าเหตุแห่งการหย่าเป็นเพราะโจทก์และจำเลยสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปีจำเลยจึงเรียกค่าเลี้ยงชีพจากโจทก์มิได้

คำตอบ หากมีการหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ต้องเป็นความผิดของจำเลยแต่เพีงฝ่ายเดียว เมื่อเหตุหย่าเกิดจากโจทก์และจำเลยสมัครใจแยกกันอยู่ จึงไม่สามารถเรียกค่เลี้ยงชีพได้

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 0891427773 0999170039

 

Facebook Comments