Home คดีแพ่ง สิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเป็นมรดกหรือไม่

สิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเป็นมรดกหรือไม่

10200

คำถาม

สิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเป็นมรดกหรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีว่าวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2532

สิทธิในการบังคับคดีของโจทก์ในเรื่องฟ้องขับไล่จำเลยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์เป็นสิทธิในทรัพย์สินมิใช่สิทธิเฉพาะตัวจึงตกทอดไปยังทายาทเมื่อผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย ผู้ร้องเป็นบุตรคนหนึ่งของโจทก์ ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกรวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวแก่ทรัพย์สินด้วย จึงมีสิทธิขอเข้ารับมรดกความเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแทนโจทก์และดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ แม้ว่าจำเลยจะเป็นบุตรของโจทก์อีกคนหนึ่งและมีสิทธิรับมรดกด้วย ก็มิได้เป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องในการขอเข้ารับมรดกความแทนโจทก์

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

Facebook Comments