Home คดีแพ่ง ตัดมิให้รับมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกสถานที่และเวลาราชการ มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่

ตัดมิให้รับมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกสถานที่และเวลาราชการ มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่

9205

คำถาม

ตัดมิให้รับมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกสถานที่และเวลาราชการ มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่

คำตอบเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2520

         การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไปนั้นถ้าไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยตรงหรือโดยปริยายว่าให้ต้องทำในสถานที่ราชการเท่านั้นแล้วพนักงานผู้มีหน้าที่ก็ย่อมจะออกไปปฏิบัติราชการตามหน้าที่นอกสถานที่ได้ และการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติราชการเป็นการบริการให้แก่ประชาชนในวันหยุดราชการเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้และไม่เป็นการขัดต่อระเบียบแบบแผนก็ย่อมจะต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการโดยชอบข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการเช่นนี้ย่อมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการที่ปลัดอำเภอได้ออกไปจากอำเภอไปทำหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก เอกสารดังกล่าวจึงเป็นหนังสือตัดมรดกที่ได้ทำต่อหน้าเจ้าพนักงานโดยชอบมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

ท. มารดาจำเลยถูกตัดไม่ให้รับมรดกตั้งแต่ก่อน ท.ตาย ท. จึงไม่ได้เป็นทายาทตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 อีกต่อไป ท. จึงไม่มีที่(ความเป็นทายาท) ที่จำเลยจะเข้ารับมรดกแทนได้และไม่มีบทกฎหมายมาตรา ใดบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้สืบสันดานที่จะเข้าแทนที่การรับมรดกของทายาทโดยธรรมที่ถูกตัดมรดก หนังสือตัดไม่ให้รับมรดกเป็นการแสดงเจตนาโดยเด็ดขาดปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ของเจ้ามรดกจึงมีผลทันทีเมื่อได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหาใช่จะมีผลต่อเมื่อเจ้ามรดกตายไม่ เพราะหนังสือตัดทายาทโดยชอบธรรมไม่ใช่พินัยกรรมส่วนการที่การแสดงเจตนาตามหนังสือตัดการรับมรดกจะเกิดผลขึ้นเมื่อใดเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

สรุป คือศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเรื่องการทำหนังสือตัดทายาท นอกเวลาและสถานที่ราชการนั้นสามารถทำได้ เพราะหนักงานผู้มีหน้าที่ย่อมไปปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้ เป็นการบริการแก่ประชาชนในวันหยุด เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้และเป็นการขัดต่อระเบียบแบบแผน มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

Facebook Comments