Home คดีแพ่ง วิธีการเพิกถอนผู้จัดการมรดก

วิธีการเพิกถอนผู้จัดการมรดก

10910

ความสิ้นสุดลงจากการเป็นผู้จัดการมรดกนั้น จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้

๑ ผู้จัดการมรดกตาย

๒.เมื่อผู้จัดการมรดกลาออก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1727 แต่การจะลาออกได้ต้องมีเหตุอันสมควรและศาลอนุญาต

3.ผู้จัดการมรดกอาจถูกศาลสั่งถอน (ซึ่งวิธีการนี้นี่และหากผู้จัดการมรดกคนเดิม กระทำการเข้าเงื่อนไข ทายาทผู้มีส่วนได้เสียในการรับมรดก สามารถร้องเพิกถอนได้)

  •  ผู้จัดการมรดกมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์ภายในเวลและตามแบบที่กำหนดไว้ หรือถ้าบัญชีนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจแก่ศาล เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริตหรือความไม่สามารถเห็นได้ประจักษ์ของผู้จัดการมรดก ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุอันควร จะถอนเสียก็ได้ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1731
  • เมื่อผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำตามหน้าที่ หรือมีเหตุอันสมควรแก่การจะถอดถอนอย่างอื่น ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1727 วรรค 1

ส่วนระยะเวลาการร้องถอนนั้น ต้องร้องขอก่อนการจัดการมรดกเสร็จสิ้น ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1727

สรุปคือสามารถร้องถอนได้หากเข้าเงื่อนไขกรณีดังที่กล่าวมาแล้ว

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

 

Facebook Comments